މުޙައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފް

128 ލިޔުން

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ބޮމުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ދީފި

ރާޖަޕަކްސަގެ އޮފީހަށް ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ފާސްކޮށްފި

ސްރީލަންކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި އަނެއްކާވެސް އިތުރު ހަމަނުޖެހުންތައް

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ދަށަށް

އެމެރިކާގެ ސިފައިންގެ އޮފިޝަލެއް އަފްޣާނިސްތާނުގައި މަރާލައިފި

ސައުދީއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 35 އަށް

ބްރެކްސިޓް އެއްބަސްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު މުހިއްމު- މޭ

ޢަރަބި ޤައުމުތަކުން އިސްރާއީލާ ގުޅުން ބަދަހި ނުކުރުމަށް ހަމާސްއިން ގޮވާލައިފި

އުތުރާއި ދެކުނު ކޮރެއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އަވަސްވެނުގަތުމަށް އެމެރިކާން ގޮވާލައިފި

ސައުދީއާއެކު ގުޅުން ކަނޑާނުލާނެކަމަށް ޓްރަމަޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ލަންކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި މާރާމާރީ ހިންގައި މަޖިލިސް ހުއްޓާލައިފި

މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓުގެ ސައްޙަކަމާމެދު ރާޖަޕަކްސަ ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސުލްޙައިގެ ވާހަކަތައް މޮސްކޯގައި ފައްޓައިފި

ރައްޔިތުންގެ އަޑު އުފުލަން ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭކަމަށް ރާޖަޕަކްސަ ވިދާޅުވެއްޖެ

ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ރުޖޫޢަކުރުމުން އެމެރިކާއަށް ތުރުކީގެ ފާޑުކިޔުން

އެމެރިކާގެ މިޑްޓަރމް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް

ވިކްރަމަސިންހަގެ ވެރިކަމުގައި ލަންކާގެ ތަރައްޤީ އޮތީ މަޑުޖެހިފައި- ސިރިސޭނާ

ޖަޕާނާއި އިންޑިޔާއިން އަސްކަރީ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ސްރީލަންކާގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް ހުއްޓުމަކަށް

ސްރީލަންކާގެ ވެރިކަމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް: ބޮޑުވަޒީރަކީ ކާކު ކަމާމެދު ސުވާލުތަކެއް!

1 2 3 4 5 6 7