މުޙައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފް

128 ލިޔުން

ސްރީލަންކާގައި އަވަސް އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން ސިރިސޭނާ ދެކޮޅުހައްދަވައިފި

އިދްލިބްގެ އާއްމުންގެ ޙާލަތާމެދު ޔޫ.އޭ.އީ އިން ކަންބޮޑުވޭ: ގަރްގާޝް

ޤުދުސްގެ ހޮސްޕިޓާތަކަށް ދެމުންދިޔަ އެހީވެސް އެމެރިކާއިން ހުއްޓާލައިފި

ރޮހިންޔާއިންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ޖަރީމާތައް ބަލާނޭ އިޙްތިޞާޞް ލިބިފައިވޭ- އައި.ސީ.ސީ

އދ ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކޯފީ އަނާން އަވަހާރަވެއްޖެ

އީރާނުގެ ފައުޖުތައް ސޫރިޔާއިން ބޭރުކުރުމަކީ ދަތިކަމަކަށް ވާނެ- ރަޝިޔާ

ޑޮލަރުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައިހިފާނަމަ އެ ކަރަންސީގެ ބާރު ކެނޑެން މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުނަގާނެ- ލަވްރޯފް

އީރާނުން މިސައިލެއް ޓެސްޓުކުރިކަމަށް އެމެރިކާއިން ތުހުމަތުކޮށްފި

ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތަށް ކޮލަންބިޔާއިން އިޢުތިރާފްވި މައްސަލަ މުރާޖަޢާކުރަނީ

8 މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުން އަހަދް ތަމީމީ މިނިވަންކޮށްފި

ޗައިނާއިން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ސްރީލަންކާއަށް 295 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު

ޓްރަމްޕާއި ޕުޓިންގެ ސަމިޓު ޖުލައި މަހު ފިންލެންޑްގައި

މުމްބާއީގައި މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓި 5 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޓްރަމްޕާއި ޕުޓިންގެ ސަމިޓު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުތަކުގައި ތެލުގެ އަގު ދަށަށް

އުރުދުންގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހާނީ އަލް މުލްކީ އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ސަންޢާގައި ހުންނަ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް ހަމަލާދީފި

މެލޭޝިޔާ ޢާއްމު އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުކަމަށް އިންތިޚާބާ ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެފި

އިންތިޚާބުގެ ކާމިޔާބީ އަކީ އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ހޯދުނު ނަޞްރެއް- ހިޒްބުﷲ

ރަޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގައި މެޑްވެޑޭވް؛ މިހާރު ގެންދަވަނީ ސަރުކާރު އެކުލަވާލަމުން

1 2 3 4 5 6 7