މުޙައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފް

128 ލިޔުން

ސޫރިޔާގައި އަނެއްކާވެސް އައި.އެސްގެ ބާރު އިތުރުވެގެން ހިނގައިދާނޭކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާއިން ދީފި

ލުބްނާނުގެ އިޤްތިޞާދު ނެގެހެއްޓުން: އައު ސަރުކާރަށް އޮތް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސުލްޙައިގެ މަޝްވަރާތައް: ޠާލިބާނުންގެ ފަރާތުން އީޖާބީ ތަޞައްވަރެއް

ބަލުޗިސްތާނުގައި ދިން ހަމަލާއެއްގައި 10 މީހުން މަރުވެ 21 މީހުން ޒަޚަމުވެއްޖެ

ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުގެ އަމަނާއި ސަލާމަތަށް ނުރައްކާކުރާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ސައުދީ އަރަބިޔާ

ލީބިޔާގައި އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނީ ދާޚިލީ އަރާރުންތައް ހައްލުކޮށްގެން: ލަވްރޯވް

ފަލަސްތީނުގައި އައު ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލަންޖެހޭކަމަށް ފަތަހަ ޖަމާއަތުން ބުނެފި

އިންޑިޔާގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ޤާނޫނާ ދެކޮޅަށް ގިނަ ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ

އުތުރު ކޮރެއާއިން ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިންގާ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ފެނިއްޖެ: ރިޕޯޓު

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވްކުރެވުނީތީ ހިތާމަކުރައްވާކަމަށް ސާކްގެ އޮބްޒަރވަރެއް ވިދާޅުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ބަންދުކުރުން؛ ހުރިހާ ބުރައެއް ޢާއްމުންނަށް

އިސްރާއީލުން ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާތަކެއް ސޫރިޔާއިން ހުއްޓުވައިފި

ސްރީލަންކާއަށް ބޭރު ފައިސާ ލިބުން ވަނީ ދަތިވެފައި: ވިކްރަމަސިންހަ

އޯޕެކްގެ މުސްތަޤުބަލާމެދު އީރާނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ލަންކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް އުވާލަން ކުރީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމުރެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި

އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ރޫޙާނީގެ ހަރުކަށި ފާޑުކިއުން

ޕާކިސްތާނަކީ އެމެރިކާގެ ހަތިޔާރަކަށް ވިޔަ ނުދޭނެކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން

މެކްސިކޯގެ ރައީސް އާންދްރޭ މަނުއެލް ލޮޕޭޒް އޮބްރޭދޯ މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި

"ޔެލޯ ވެސްޓްސް" ހަރަކާތުގެ ސަބަބުން ކުއްލި ހާލަތު އިޢުލާންކޮށްފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ބަލިސްޓިކް މިސައިލް ޕްރޮގްރާމަކީ ދިފާއީ ޕްރޮގްރާމެއް- އީރާން

1 2 3 4 5 6 7