މުޙައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފް

128 ލިޔުން

ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމީރް ޕުޓިން މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

މިޔަންމާގައި ރޮހިންޔާއިންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ޖަރީމާތަކާ ދެކޮޅަށް އޯ.އައި.ސީ. އިން ކެމްޕޭނެއް ފައްޓަނީ

ލަންކާގެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި ކޮރަޕްޝަން ހުރި މިންވަރާމެދު ސިރިސޭނާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވުން

ރައީސް އުރުދުޣާނާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީން ނެރެނީ މުހައްރަމް އިންސް

މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ދެ މިލިޔަނެއްހާ މުސްލިމުން ޢުމްރާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ- ސަޢުދީ ޢަރަބިޔާ

އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މެލޭޝިޔާގެ ޢާއްމު އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓުން ކެމްޕޭން ފަށައިފި

ނޭޓޯގެ ބަޖެޓު އިތުރުކުރުމަށް މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ގޮވާލައްވައިފި

ބަޠްޝްގެ ޤާތިލުން މެލޭޝިޔާގައި ފިލައިގެން އެބައުޅޭކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ފުލުހުން ބުނެފި

އެމެރިކާއިން ނިއުކްލިޔަރ އެއްބަސްވުމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ އީރާނުގެ ރައްދުވެސް ވަރުގަދަވާނެ- ރައީސް ރޫޙާނީ

ސޫރިޔާގެ ބިމުގެ %80 ދައުލަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންދެވިފައިވާކަމަށް ސޫރިޔާއިން ބުނެފި

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 30 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ތުރުކީވިލާތައް ކުރިމަތިވާ އެންމެހާ ނުރައްކަލެއްގެ މުގުލުގައި ވަނީ އެމެރިކާ- އުރުދުޣާން

ޖީ-7ގެ ބައްދަލުވުމުގެ ސަމާލުކަން ރަޝިޔާއަށް

ނިއުކްލިޔަރ ތަޖުރިބާކުރުން ހުއްޓާލަން ތައްޔާރު - އުތުރު ކޮރެއާ

ސޫރިޔާ އާރާސްތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އިސްކަންދޭނީ ރަޝިޔާ އާއި އީރާނުގެ ކުންފުނިތަކަށް- ސަރުކާރު

ވިލާތުގެ ޤައުމުތައް މިސްރާބުޖަހަނީ ޤައުމިއްޔަތުގެ ހަރުކަށި ފިކުރާ ދިމާއަށް- މެކްރޯން

ސްރީލަންކާގެ ވެރިކަންކުރާ ދެ ޕާޓީން އެއްގަލަކަށް އަރައި ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރަން ނިންމައިފި

އެމެރިކާގެ ޙަމަލާތައް ވާނީ ނާކާމިޔާބުކޮށްލާފައި- ސޫރިޔާ

އެމެރިކާއިން އިސްނަގައިގެން ސޫރިޔާއަށް ހަމަލާދީފި

1 2 3 4 5 6 7