މުޙައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފް

128 ލިޔުން

ވިޔަފާރީގެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭފަދަ އަމަލުތަކަށް ތާއީދެއް ނެތް- މަރކެލް

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނަކު މަރާލައިފި

އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އިންޑިޔާ ރުޕީސްގެ އަގު ދަށަށް

ސުވައިދާގައި ވަގަށްނެގި މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު މިނިވަންކޮށްފި

ޕަންޓުންޖަތާއި ޝިނަވަޓްރާ މިނިވަންކޮށްފި

އިޤްތިޞާދީ ދަތިކަމަށް ބަޖެޓުން ހައްލު ލިބޭނެ- އުރުދުޣާން

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ 21 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކެބިނެޓަށް ބަދަލުގެންނަވައިފި

އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުނުވަނީސް ހަތިޔާރު ނައްތާނުލާނެކަމަށް ބުނެފި

ޔަހޫދީ ދައުލަތުގެ ޤާނޫނާ ދެކޮޅަށް ހަޅުތާލުކުރަނީ

ދެ ކޮރެޔާގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ވަޅުލާފައިވާ މައިންތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ދެ ކޮރެއާގެ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް!

މަޓިސް މަޤާމުން ވަކި ކުރަން އުޅޭކަމަށް ދައްކާ ވާހަކައަށް މަޓިސްގެ ރައްދު

އިމްރާން ޚާން ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސައޫދީ އަރަބިޔާއަށް

ޣައްޒާގައި މުޒާހަރާކުރި 3 މީހަކު މަރާލައިފި

އެއްބަސްވުން އުވިއްޖެނަމަ އީރާނުން ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިޢާދަކުރާނެ- ލަރްޖާނީ

ނަންގަހާރުގައި ދިން ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 68އަށް

ދުނިޔޭގައި ހައިހޫނުކަން ތަހައްމަލުކުރަންޖެހޭ އާބާދީ އިތުރުވަނީ- އެފް.އޭ.އޯ

ރަޝިޔާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ދެން ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރާނީ ރުބެލް އާއި ޔުއާނުން

1 2 3 4 5 6 7