އާމިނަތު ރީޝާ ޢަބްދުލްބާރީ

163 ލިޔުން

އޯ.ޓީ.އެމް ފެއަރގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް މަޓާޓޯއިން ގޮވާލައިފި

އެންމެ ކަމުދާނެ ރިސޯޓަކަށް ވެލްޑޯރފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ހޮލިޑޭ ޗެކްގެ ގޯލްޑް އަނެއްކާވެސް އެވޯޑް ރާއްޖޭގެ 3 ރިސޯޓަކަށް

ބީޕީޓީގެ ގޮތުގައި 7 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހިއްޖެ

ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީއާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު 197.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބެންޖެހޭ

އިންސްޓަގްރާމްކުރުމަށް އެންމެ މަޤްބޫލް ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ 6 ވަނަ ރާއްޖެއަށް

މިފަހަރުގެ ޓީޓީއެމް ފެއަރގެ ސަމިޓް ޚާއްސަ ކުރަނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް

ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް އަލިފުށި އަދި ނިލަންދޫއަށް

ސްކޫޓްގެ އޭޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ 3 ކުންފުންޏެއް ހަމަޖައްސައިފި

ހޮޓެލިއަރ މޯލްޑިވްސްގެ ޖީއެމް ފޯރަމް އޭޕްރިލް މަހު ބާއްވަނީ

ތިމަރަފުށީ އެއަރޕޯޓަށް ރޭގަނޑު ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ލިވިންގ އެކްސްޕޯގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް އެލައިޑް

މެލޭޝިއާގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މައި ކޮލެޖަށް

ވަރލްޑް ބޭންކްގެ ރައީސް ކިމް އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

ނިއުޕޯރޓް ވިއު ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ޝަޒައިލް ޝިޔާމް

3 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ނޫ އުރަހަ ކަންނެއްޏެއް ވިއްކާލައިފި

3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފަސޭހަކަން ތަޖުރިބާ ކުރެވިގެންދާނެ

ޗައިނާއާއި އެމެރިކާގެ ވިޔަފާރީގެ މަޝްވަރާތަކުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނިކުންނާނެ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9