އާމިނަތު ރީޝާ ޢަބްދުލްބާރީ

163 ލިޔުން

އަގުހުރި އިނާމުތަކާއެކު ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ 2018 ފަށައިފި

ހިޔާ މަޝްރޫޢު ގެ އެމް.ޕީ.އެލް ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ބްރިޖުގައި ދުއްވަން 22 ބަހެއް ރާއްޖެ ގެންނާނެ - އެމް.ޕީ.އެލް

ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމަށް ޤައުމުތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭގޮތުން އދ ގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

ޝަރުތުހަމަވާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވޭނެ - ސަރުކާރު

މެލޭޝިއާގެ ކެބަންގްސާން ޔުނިވަރސިޓީއާއެކު ރާއްޖެއިން އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ލީޑަރޝިޕް ކޮންސަލްޓަންޓް ޑރ. މައިކަލް ބްރެނަރގެ ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވުުގެ ފުރުޞަތު

ޓެރެރިޒަމްއާއި ދެކޮޅަށް އދ ގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ކޮންފަރެންސަށް ޒަކަރިއްޔާ މަންޞޫރު ނިއުޔޯކަށް

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ އަރކިޓެކްޗަރ ދަރިވަރުން މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ ޚާއްޞަ މައުރަޒެއް

ގެޓް ސެޓް ލޯނަށް ފޯރމު ހުށަހެޅުމާއި ޓޯކަން ނެގުމުގެ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުތަކެއް

ރާއްޖެއާ އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ "ސްޓާފް ޓޯކްސް" ގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފި

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ކާޑުގެ ކޯޓާ ދަށްކުރިނަމަވެސް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުކުރާނެ - އެސްޓީއޯ

ޢީދު ބަންދަށްފަހު ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓް ފޯމްތައް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި

ދިޔަވި ދޯނިން ލަކުޑިތަކެއް ކަނޑަށް ދޫކޮށްފައިވާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

32 ވަނަ ޤައުމީ ކުރު ވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ޤައުމީ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މޮރޮކޯއަށް ވަޑައިގެންފި

އަގުހުރި އިނާމުތަކަކާއެކު ދިރާގުން ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންތައް ފަށައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 9