އާމިނަތު ރީޝާ ޢަބްދުލްބާރީ

163 ލިޔުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމެރިކާގެ ރައީސަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވެދާނެތީ ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފި

ލޯން އިންޓްރެސްޓް ކުޑަކުރަން އިދިކޮޅުން ވަޢުދުވިއިރު، ސަރުކާރުން އޮތީ އެވަޢުދު ފުއްދާފަ - މިނިސްޓަރ މުޢިއްޒު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މޮނިޓަރުން ތަމްރީނުކުރަން ފަށައިފި

ގުއާޓެމާލާއަށް މިނިވަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ސަރުކާރުން ފޮނުއްވައިފި

ޕީޕީއެމުން ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން މޫދު ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ޖަޕާނު ބަސް ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

އޯޓިޒަމް ހުންނަ ކުދިންގެ ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ- ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ

އިލެކްޝަންސް އޮފިޝަލުންނާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކަމުންދަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

މިދިޔަ އަހަރުގެ މުދަލުގެ ޒަކާތް ބަހަން ފަށައިފި

ރީ-ރަޖިސްޓަރ ކުރަން ނަޝީދު ފޯމް ހަށަހަޅާފައެއްނުވޭ- ޤާސިމް ފޯމް ހުށަހެޅީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް- އިލެކްޝަންސް

3 ރަށެއްގެ ބަނދަރާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް 2 ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

"އަރބަން އިނޮވޭޝަން ޗެލެންޖް"ގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ބައިކް މޯލްޑިވްސްގެ ޓުއަރ ނިންމާލައިފި، ކާމިޔާބު ދަތުރެއް

ހުޅުމާލޭގައި މިއުޒިކާއި ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތަކާއެކު ޢީދު ފޯރިގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ބައިކް މޯލްޑިވްސްގެ "އޮވަސީސް ބައިކް ޓުއަރ": 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްރީލަންކާގެ 3 ސިޓީއަށް ބައިސްކަލްގައި

"ޢީދު ރަށަށް ގެނެއުން " ހުޅުމާލޭގައި މިފަހަރު ޢީދު ޙަރަކާތް ތަފާތު ގޮތަކަަށް

އިންތިޚާބާ ގުޅުންހުރި އިނގިރޭސި ބަސްތަކަކަށް ދިވެހި ބަސް ހޯދަނީ

އެމް.އައި ކޮލެޖުން 848 ދަރިވަރަކު ދަސްވެނިވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 9