އާމިނަތު ރީޝާ ޢަބްދުލްބާރީ

163 ލިޔުން

ވާވޭ މޭޓް 20 އާއި ވާވޭ މޭޓް 20 ޕްރޯ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ޑިސްޕޯސިބަލް ޕްލާސްޓިކް މަނާކުރުމަށް ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުމަށް ގޮވާލައިފި

ރެއިންބޯގެ އަހަރީ ސޭލް ފަށައިފި

އެއަރޕޯޓްގައި ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަނީ

އުރީދޫ ސުޕަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ދުވާފަރަށް

ނައިޓް މާކެޓުގެ މޭޒުތައް ދޫކުރުން އަންގާރަދުވަހު

24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

މާލީ ޓެކްނޮލޮޖީ ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ހަރުދަނާ އުސޫލްތަކެއް ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ- ގަވަރުނަރު

ބޮޑެތި އިނާމްތަކަކާއެކު ޜެޑްވޭވްގެ "އަހަރީ ބާޒާރު" ފަށައިފި

އެންމެ ރަނގަޅު އެއަރލައިނަކަށް ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިން

ބަލްގްޔޯނީ ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް މާޗުމަހު ހުޅުވަނީ

ޑޯވް ބޭބީ އަދި އެސެޕްސޯ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި

އެމް.އެމް.އައިގެ "ސްކޫލް ހޮލިޑޭ އެކްސްޓްރާވެގެންޒާ" ބޮޑު ތަރުޚީބެއް

ދިރާގުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ފައިވް ޖީ ޑެމޮންސްޓްރޭޝަނެއް ދައްކާލައިފި

ރައީސް ޞާލިޙްގެ ކެބިނެޓަށް އދގެ މަންދޫބު ތައުރީފް ކުރައްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރާއްޖެއިން އަނެއްކާވެސް ކޮމަންވެލްތާ ގުޅެނީ

މިހަފްތާގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން - މިފްކޯ

މިރޭވެސް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ - މެޓް އޮފީސް

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ގޮދަން ފުށުގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭތީ ސަމާލުވާން އެމްއެފްޑީއޭއިން އަންގައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 9