އާމިނަތު ރީޝާ ޢަބްދުލްބާރީ

163 ލިޔުން

އިންސްޕަޔަރ މެޑިސްޕާގެ ނަމުގައި މެޑިކަލް ސްޕާ ގެ ޙިދްމަތް މާލޭގައި ދޭންފަށައިފި

މެލޭޝިޔާގެ އާއްމު އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމުގައި ރާއްޖެއިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

އެމްއައިބީގެ މޮބައިލް ބޭންކިންގ އެޕްލިކޭޝަން ތަޢާރަފުކޮށްފި

ތަޙްޤީޤާގުޅޭ ބައެއް ލިޔުންތައް ލީކު ކުރި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތް "ނޫން، ބޭނުމެއް ނޫން" ނެރެފި

ޔޫސުފް އެސްޓެސްގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް މާދަމާ ރޭ ހުޅުމާލޭގައި އޮންނާނެ

މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައި، އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލުކުދިންނަށް ޤުރްއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލަނީ

ރާއްޖޭގައި އަލަށް ފަށާ ޑޮކްޓަރުންގެ ކޯހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

މެލޭޝިޔާގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވް ކުރުމުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވަނީ

"ކެރިއަރ އެކްސްޕްލޮރޭޝަން ފީލްޑް ވިޒިޓް"ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މަދަމާ ހަމަވާނެ

"ޝޮޕް އެންޑް ވިން ޔުއަރ ނެކްސްޓް ހޮލިޑޭ ޓު މޯލްޑިވްސް"ގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ޓޮބޭކޯ ސެސޭޝަން ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

އަންނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން ސްކޫލްތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން މަނާކުރަނީ

ސިއޭރާ ލިއޯންގެ އާ ރައީސަށް ރައީސް ޔާމީން ތަހްނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

އިތިއޯޕިއާގެ އައު ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސް ޔާމީން މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 469 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބިދޭސީން ބައިވެރިކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވައިލައިފި

އެމްއެންޔޫ ޕީއެޗްޑީ ޕްރޮގްރާމުގެ ދެވަނަ ބެޗު އިފްތިތާޙު ކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 9