އާމިނަތު ރީޝާ ޢަބްދުލްބާރީ

163 ލިޔުން

ގެމަނަފުށި މަސްވެރިންގެ ޖަމުޢިއްޔާ ރީ-ބްރޭންޑްކޮށްފި

އޯޕެކްއިން ރަސްމީކޮށް ޤަތަރު ވަކިވެއްޖެ

3000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޓަޗް ލިންކް ކާޑު ގަނެފި

ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރާއި ސްޓޯލްތަކާއެކު ހަފްތާރެސްގެ ހަރަކާތްތައް ފަށައިފި

ސާކް ވުމަން އެންޓަޕްރިނިޔާރ އޮފް ދަ އިޔަރ އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ހަފްތާރެސްއަށް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް- މިނިސްޓަރ މަލީހް

މިފްކޯގެ އެކްޓިންގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަކަށް އިސްމާޢިލް ފައުޒީ

ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި، ކާލެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހޮޅި ވެލައްސަރު ރިސޯޓުގައި ތަޢާރަފްކޮށްފި

2019ވަނަ އަހަރު އެންމެބޮޑު އިސްކަމެއްދޭނީ ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް ފުޅާކުރުމަށް - ޗައިނާ

ވިޔަފާރިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ގެމަނަފުށީގައި ފަށައިފި

ސައިންސް ކައުންސިލެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހެރިޓޭންސް އާރަށް ރިޒޯޓުގެ އޯޕަން ޑޭ ރ.އަތޮޅުގެ 6 ރަށެއްގައި ކުރިއަށްގެންދަނީ

ޝީޝާއިން "100 ދުވަސް" ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ތާޖް މަހަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ފީ 5 ގުނަ ބޮޑުކޮށްފި

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ފޯރ ޑިރެކްޓަރސް ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

އިޤްތިޞާދީ އިންޤިލާބަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު މުޢާސަލާތީ ކުންފުނިތަކުގެ އެހީ މުހިއްމު- މިނިސްޓަރ މަލީޙު

އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށް ތަޢުލީމާއެކު، ހުނަރުވެރި ޒުވާނުންވެސް ބޭނުންވޭ- މިނިސްޓަރ މަލީޙް

ގަސްގަހާގެހި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ގްރޯލިއާ ޖީންސްގެ 3 ވަނަ އައުޓްލެޓާއެކު އިތުރު އައުޓްލެޓްތަކުގެ އުއްމީދު

އިންޓަނެޓްގެ އަގުހެޔޮކުރުމުން އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރާ ދުވެލި ހަލުވިވެގެންދާނެ

1 2 3 4 5 6 7 8 9