އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3293 ލިޔުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ ސެޝަންތަކެއް

އުކުޅަހު ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ސްޓެޓިކްއާ ހަވާލުކޮށްފި

4 ރަށެއްގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމިއްޖެ

ފްލެޓް ދީފައިވަނީ އެކަމުގެ ހައްޤުވެރިންނަށް- މިނިސްޓަރ

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމެނީ

"އިތުރު 5000 ހައުސިންގް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔަރު!"

ސާފު ރާއްޖެ ތްރީ އާރް މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވައިފި

އިތުރު އެއަރލައިންތަކެއްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

ދެ ކެޓަގަރީއަކުން ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމު ކޮށްފި

އެއަރޕޯޓު ވޯޓާރ ފްރަންޓް ނިންމައި ޑިސެމްބަރުމަހު ޚިދުމަތްދެނީ

ތިން މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ތިލަފުށިން ބިން ދޫކުރަން ފަށާނެ!

ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް

ވީއައިއޭގެ އާ ޓަރމިނަލްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

އައްޑޫސިޓީގެ 3 ރަށުގެ ނަރުދަމާއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެންގޮސްފި

ދެމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ޚިދުމަތްދޭން ފަށަނީ

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ސާމާނު އެތެރެކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ

ތިލަފުށި އެކްސެސް ރޯޑްގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

މާމިގިލީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ބޭރު މީހުންގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުޚީބެއް ލިބޭ