އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3293 ލިޔުން

ވެމްކޯގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް 10 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅަނީ

ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް ގަމުގައި ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ފަށަނީ

ރިވެޓްމަންޓްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ޑިސެމްބަރަށް ނިންމާލަނީ

ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން ފަށަނީ

4 ރަށަކުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ކަރަންޓް މައްސަލަ އާދީއްތަދުވަހު ހައްލުވާނެ- ފެނަކަ

5 ރަށެއްގައި ހިންގި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫޢު ނިމިއްޖެ

މިހާތަނަށް ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ 219 ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިވޭ- ޝަހީބް

މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް 15 ނުވަތަ 16 ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ!

ސީ-ޕްލޭން ޓާމިނަލް އަޅާ ބިމުގައި ޝީޓްޕައިލްކުރަން ފަށައިފި

ރީޖަނަލް ނޮލެޖް އެކްސްޗޭންޖް ކޮންފަރެންސް ފިލިޕިންސްގައި ފަށައިފި

ދިވެހި ތާރީޚާއި ސަގާފަތް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރަންޖެހޭ- އާސިމް

ހުޅުމާލެ-ހުޅުލެ ލިންކު ރޯޑަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

"މިއުޒިއަމް ޕާކްގެ ލަސްވަނީ ބައެއްތަކެތި ގެންނަން ދަތިވެގެން"

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އާސަންދަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ

8 ރަށެއްގައި ކުނިކޮށި ތަރައްޤީކުރަން 5 ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޗައިނާއަށް

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ބޭރުފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް!

ބިލެތްފައްސަށް ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ނިމޭނެ