އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3241 ލިޔުން

ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް

ވީއައިއޭގެ އާ ޓަރމިނަލްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

އައްޑޫސިޓީގެ 3 ރަށުގެ ނަރުދަމާއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެންގޮސްފި

ދެމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ޚިދުމަތްދޭން ފަށަނީ

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ސާމާނު އެތެރެކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ

ތިލަފުށި އެކްސެސް ރޯޑްގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

މާމިގިލީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ބޭރު މީހުންގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުޚީބެއް ލިބޭ

ކުޅުދުއްފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގެދޮރު އަގުހެޔޮ ކުރުމުގެ ލޯނު ސްކީމް ހުޅުވާލައިފި

ހޮޅޫދު ކަރަންޓުމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޮނުވާފައި

އޭދަފުށީގައި ފެނުގެ ޚިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުޅުވާލަނީ

ހަނިމާދޫގެ މަގު ހެދުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އަމީނިއްޔާގެ އާ ޢިމާރާތުގައި އަންނަ އަހަރު ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ

2 ރަށެއްގެ ފެނުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ނެޓްވޯކް ކޭބަލްއަކަށް ފެން އެޅިގެން- ސްޓެލްކޯ

އޭޑީކޭގެ ތިއޭޓަރ ކޮމްޕްލެކްސްގެ ޚިދުމަތް ވަރަށް އަަވަހަށް ފަށާނެ

ދަތިކަމެއް ނެތި ހިލަޔާއި ހިލަވެލި ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ޑިސްކަވަރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ ޕްރޮގްރާމްއަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުން

އެއަރޕޯޓް އެރައިވަލް ބެލްޓްތައް ދިގުކޮށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް!