މަރިޔަމް ވަފާ

2971 ލިޔުން

ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރާއިރު އެންމެންގެ ރުހުމާއި ލޯބި ނުލިބޭނެ - ހޯމް މިނިސްޓަރ

މަހިބަދޫ އާސާރީ މިސްކިތުގެ އެތެރޭގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ސިމެންތި ބަސްތާތައް ނަގަން އަންގައިފި

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އަދިވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ - ނާއިބު ރައީސް

ތިން ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުތައް އިމާރާތްކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ޙަރަމައިން ގުރޫޕުން އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާފައިވާނަމަ ފުލުހުންނަށް އެމަޢުލޫމާތުދެއްވާ - ފުލުހުން

ކުރިއަށް އޮތް 2 ދުވަހުވެސް ވައިގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ - މެޓް އޮފީސް

އޯލެވެލް ގަދަ ދިހައެއްގެ އެވޯޑު ޙަފްލާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު

ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް ޒުވާނުން ޝަޢުގުވެރިވާ މުބާރާތަކަށްހެދުމަށް ޒަމާނީ ކުރަންޖެހޭ - މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ

މޫސުމަށް ސަމާލުވޭ - ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުވެސް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ބައިވެރިވުން އަދިވެސް އިތުރުކުރަންޖެހޭ - މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ

ސަމާލުވޭ، ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދައެރުން އެކަށީގެންވޭ

އުސޫލުތައް ބަދަލުކޮށްގެންނަމަވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ - ނާއިބު ރައީސް

ރާއްޖެއަކީ މައިމީހާގެ ފަރާތުން އެޗްއައިވީ އާއި ސިފިލިސް ދަރިފުޅަށް ވާސިލުނުވާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ރަސްމީދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ދައުލަތުން 2 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފި

2054 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިންގެ އާބާދީ މިލިއަނަކަށް، ބިދޭސީންގެ އާބާދީ 4 ލައްކައަށް އިތުރުވާނެ

ކުޑަ ކުއްޖަކު ވިއްކާލި މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަނީ

ރިވެލި އެވޯޑު 21 ފަރާތަކަށް ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހީ ހޯދަން ސަލާންޖެހުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ - ޝިދާތާ

މިދިޔަ މަހު އެކަނިވެސް 99 މީހަކު އިންފްލުއެންޒާއަށް ޕޮޒިޓިވް

1 2 ... 115 116 117 118 119 120 121 ... 148 149