މަރިޔަމް ވަފާ

2936 ލިޔުން

މިނިވަންދުވަހުގެ ޚާއްސަ ޕެރޭޑު މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެ

އަންގާރަ ދުވަހަކީ ފައިމަގުގައި އުޅޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަ މިދިޔަ މަހުވަނީ އިތުރުވެފައި - ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި ލޮލުގެ ފަރުވާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޗައިނާއިން އެހީވަނީ

ޕަމްޕް ނެތުމުން ރިންގް ރޯޑުގައި އަޅާފައިހުރި ޑީވޯޓަރިންގ ހޮޅިތަކުގެ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ

ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރާއިރު އެންމެންގެ ރުހުމާއި ލޯބި ނުލިބޭނެ - ހޯމް މިނިސްޓަރ

މަހިބަދޫ އާސާރީ މިސްކިތުގެ އެތެރޭގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ސިމެންތި ބަސްތާތައް ނަގަން އަންގައިފި

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އަދިވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ - ނާއިބު ރައީސް

ތިން ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުތައް އިމާރާތްކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ޙަރަމައިން ގުރޫޕުން އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާފައިވާނަމަ ފުލުހުންނަށް އެމަޢުލޫމާތުދެއްވާ - ފުލުހުން

ކުރިއަށް އޮތް 2 ދުވަހުވެސް ވައިގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ - މެޓް އޮފީސް

އޯލެވެލް ގަދަ ދިހައެއްގެ އެވޯޑު ޙަފްލާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު

ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް ޒުވާނުން ޝަޢުގުވެރިވާ މުބާރާތަކަށްހެދުމަށް ޒަމާނީ ކުރަންޖެހޭ - މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ

މޫސުމަށް ސަމާލުވޭ - ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުވެސް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ބައިވެރިވުން އަދިވެސް އިތުރުކުރަންޖެހޭ - މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ

ސަމާލުވޭ، ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދައެރުން އެކަށީގެންވޭ

އުސޫލުތައް ބަދަލުކޮށްގެންނަމަވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ - ނާއިބު ރައީސް

ރާއްޖެއަކީ މައިމީހާގެ ފަރާތުން އެޗްއައިވީ އާއި ސިފިލިސް ދަރިފުޅަށް ވާސިލުނުވާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ރަސްމީދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ދައުލަތުން 2 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފި

1 2 ... 113 114 115 116 117 118 119 ... 146 147