މަރިޔަމް ވަފާ

2537 ލިޔުން

މާރާމާރީ ހިންގަނީ އިންތިޚާބުގެ އަމާންކަން ނަގާލަން، ޒުވާނުން މިކަމަށް ސަމާލުވޭ - މިނިސްޓަރ

ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަށް ދިން ޙަމަލާއަކީ ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާއެއް- ހޯމް މިނިސްޓަރ

ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ލޯނުނަގައި އަނބުރާ ދައްކަން ނޭނގުނީ

ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްޤީއާ ވާދަކުރެވޭވަރުގެ މެނިފެސްޓޯއެއް އޮތްނަމަ ބަހުސްގައި ބައިވެރިވޭ - މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް

ވޯޓާރސް ލިސްޓް ޢާންމުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ރައީސް، ހުޅުދުއްފާރުގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމްކޮށްދެއްވާފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށްއެދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ކައިރީގައި ސަލާންޖަހަމުން- މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް

ރައީސް، ރ.އަލިފުށީގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމްކޮށްދެއްވާފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި

ޖަލުގައި މައުމޫނަށް ދެއްވާ ފަރުވާއަށް ޑރ.ޖުނައިދު ތަޢުރީފްކުރައްވައިފި

ފަރުކޮއެ ޕްރޮގްރާމް - ސްކޫލްތަކުގެ ފަންސާސް އިންސައްތަ ކުދިން ފަރުތައް ބަލާލައިފި

ފޯމް ބާތިލުވި މީހުން އަލުން ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލަނީ

އިންތިޚާބުގެ ކަންކަމުގައި ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އަންހެން ކުއްޖަކަށް ހަނގާކުރާ ވީޑިއޯއެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

ކަރަންޓުގެ ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރާނަން - ސްޓެލްކޯ

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި 15 މެގަ ވޮޓްގެ ޕަވަރ ސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމްކުރަނީ

މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ ޙައްޖު ދުވަސް

ވިލިމާލެ 2 އަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް ސްޓެލްކޯގެ ކެޕޭސިޓީ ފުޅާކުރަނީ

ޙައްޖުގެ ކުރިން ޢުމްރާ ނުކުރެވުނަސް ޙައްޖު ފުރިހަމަވާނެ - ޝައިޚް ޢަބްދުﷲ

ރަށްވެހިވެފައިވާކަން ކަށަަވަރު ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ތެވެލި ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

1 2 ... 113 114 115 116 117 118 119 ... 126 127