މަރިޔަމް ވަފާ

2936 ލިޔުން

އެއަރ ކޯގެ ޚިދުމަތާއެކު އަސްކަރިއްޔާ ވަނީ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ޖެހިލާފައި: ޣައްސާން

ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދިޔަ ބިދޭސީން ޑީޕޯޓުކޮށްލަނީ

އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތުގައި ސީޕްލޭން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްކޫލް ދަރިވަރުން އިމާމުވެ ހުކުރުކޮށްފި

ޙަޔާތަށް ދިރުން ގެންނަން އެދޭނަމަ ކީރިތި ޤުރުއާން އުނގެނި ޤުރުއާނަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ: ޑރ. ޝަހީމް

ސްކޫލްތަކުގެ ދެވަނަ ޓަރމްގެ އިމްތިޙާނު ބާއްވާ ދުވަސްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ހައުސިންގ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަންއިން ހުރިހާ މަންޒިލަކަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އަގުހެޔޮކޮށްފި

ދަރިވަރުންގެ ފުރަތަމަ އިޙްޔާ ފޯރަމް މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއަށް ޚާއްސަ

އައްޑޫގައި ޖެނެރޭޓަރެއް ހަލާކުވެ ލޯޑު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑަނީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުގައި 2 ދައުރު އަދާކޮށްފިނަމަ އުމުރަށް ޢިނާޔަތްދެނީ

އިލެކްޝަންސްގެ ލޯފަން މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި 60 މީހުން ރަޖިސްޓަރވެއްޖެ

ރައީސްގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ޙައްޖަށް ފޮނުވައިދޭ 50 މީހުން ހޮވައިފި

އައު ޢިމާރާތާއެކު މާލީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާވެގެންދާނެ: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ޖަވާބުދާރީކުރުވުމާއެކު ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭ ތަނަކަށްވެސް މަޖިލިސް ވާންޖެހޭ: ޝިޔާމް

ބިން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 400 ފްލެޓު އަޅާނީ 11 ފަންގިފިލާއަށް: ރަފީޤް

އުރީދޫގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 3.27ރ ބަހަން ފާސްކޮށްފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވައިން ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ނިޒާމު ކާށިދޫގައި

ރޯދަމަހު ގެނެސްދޭ ޕީއެސްއެމް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ރެކޯޑިންތައް ނިންމާލައިފި

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން 'އަންބަލަން' އަދި 'އާރޓް އޮފް މައިންޑް' އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 146 147