މަރިޔަމް ވަފާ

2688 ލިޔުން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ޢިއުލާންކުރުން މާދަމާ ރޭ

ސަރުކާރަށް ހޮވާނީ ރެޔާއިދުވާލު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެވޭފަދަ ގާބިލް ބޭފުޅުން: މުއިއްޒު

ޑރ.މުޢިއްޒުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ "ޕްރޯ މޯލްޑިވްސް" ސިޔާސަތު

މިހާރުކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ އުތުރާއި މެދުރާއްޖެއަށް އަލިކުރާނީ ހުކުރަށްފަހު: މެޓު

ޑިޕްލޮމަސީގެ ރީތި އުސޫލުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ތިބި ބޭރު ސިފައިން ފޮނުވާލާނަން: ޑރ.މުއިއްޒު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މަރުޙަބާ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒަށް

އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުވެސް ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް: އީޔޫ

ތަފާސްހިސާބު ދުވަހާއި ގުޅިގެން ފައިސާ ލިބޭ ކުއިޒެއް

ދެވަނަ ބުރުގެ އިންތިޒާމުތައް ފުރިހަމަ، ބޭއްވީ މިނިވަން އިންތިޚާބެއް: އެޗްއާރުސީއެމް

ސަރުކާރު ބަންދުވިޔަސް ޕާސްޕޯޓާއި ވިސާގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ

ވާދޫގައި ވޯޓު ފޮށި ފަޅާލި މީހާގެ ބަންދަށް 60 ދުވަސް

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި

މިއީ މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ފުރިހަމަ އިންތިޚާބު: ފުއާދު

ކެމްޕޭންގެ ވަގުތު ހަމަވުމަށްފަހު އެއްވެސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު އެފަދަކަމެއް ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއަށް އޮތް ހުރަސްނައްތާލާ ކަމަދޫ އެހެން ހަރުފަތަކަށް

ޕޮލްކޯ ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑްރައިވާސް ޕަރމިޓް ޕްރޮގްރާގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ޢަރަބި ބަސް ދަސްކުރުމަކީ ދުނިޔަވީގޮތުންނާއި، އުޚްރަވީގޮތުންވެސް ފައިދާ ބޮޑުކަމެއް: ނައިބު ރައީސް

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްސަ ސްކޯލަރޝިޕް ފުރުޞަތުތަކެއް

ދިޔަމިދިލީ ގަނޑުވަރު މިއުޒިއަމަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 134 135