މަރިޔަމް ވަފާ

3038 ލިޔުން

ހުޅުމާލޭ ހާފްވޭ ހައުސްގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، އައުޓްޕޭޝަންޓް ޚިދުމަތް ފަށަނީ

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަށް ޤަރުނެއް ފުރުން ސަރުކާރުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

ޗައިނާއާ ގުޅިގެން މާލެއާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތައް ތަރައްގީކުރަނީ

ޗާޓަޑް އެކައުންޓިންގ އަދި އޮޑިޓިންގެ ދާއިރާދަނީ ހަރުދަނާވަމުން: ސީއޭ މޯލްޑިވްސް

ރާއްޖޭގެ 23 ސްކޫލެއްގައި އޯލެވެލްއަށް ކިޔަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް އޭލެވެލްގެ ފުރުސަތުދެނީ

ގަނޑުކޮށް ބޭސް އެތެރެކުރަން ފެށުމުން މިހާރު ރާއްޖެއިން ނުލިބޭ ބޭސްތައް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވާނެ

ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ރަސްމީ ވާހަކަތައް ބާއްވައިފި

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ނިންމަވައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި ތިބި ދިވެހީންގެ ހާލު ރަނގަޅު: ޚާރިޖީ ވުޒާރާ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގެ އާޓް ސްކޫލެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށްދޭ: ވަޒީރު

އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ފާސްވެގެން ރައީސްގެ ސްކޮލަރޝިޕް 19 ދަރިވަރަކަށް

ބަންގްލަދޭޝްގައި ތިބި ދިވެހީން ސަމާލުވުމަށް ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ރައްކާތެރިކޮށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި ކުޅުދުއްފުށިން ނަމޫނާ ދައްކާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: ވަޒީރު ޠާރިޤު

ހުޅުމާލޭގައި މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒުގައި ތިބި މީހުންނާ ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ބައްދަލުކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި

އުރީދޫ މަސްރޭސް މިފަހަރު 3 ސަރަޙައްދެއްގައި، ވަރަށް ފޯރިގަދަވާނެ

ޤައުމީ މުބާރާތުން ވަނަ ހޯދާ މަލަކްގެ ކުޑައިރުގެ ހުވަފެން ޙަގީގަތަކަށް

މަޖީދިއްޔާއަށް ޤަރުނެއް ފުރޭތީ ކައުންޓްޑައުން ފަށަނީ

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު ޙައްލުތަކެއް ހޯދަންޖެހޭ: ކްލައިމެޓް އެންވޯއި

ޗައިނާ ވިމެންސް ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅިގެން ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަށަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 151 152