މަރިޔަމް ވަފާ

2426 ލިޔުން

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ދިރާސާ ނިންމުމަށް!

ހުޅުމާލޭގައި އިޝްތިހާރު ބަހައްޓާ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް

އެޗްޑީސީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ޤައިސް

ރަސްދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް އޭޕްރީލްމަހު ޙަވާލުކުރަނީ

8 އަހަރަށްފަހު ސްކޫލް ކުދިންގެ ލަވަ މުބާރާތް މިއަހަރު

ފަހުރުވެރި އާއިލާ ބިނާކުރުމުގެ ވަޢުދާއި އެއްގޮތަށް އެމްޕީއެލްގެ ޑޭކެއަރގެ ޚިދުމަތް

އާގަލާ ބޯޓުން އޮޔާދާ ތަކެއްޗާމެދު ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޖޫސްޓައިމް ފިހާރައަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެޗްޑީސީން 136 މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

'ޖޫސް ޓައިމަށް ހަމަލާ ދިނުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވި އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބޮޑު މަގާމެއްގައި ހުއްޓަސް ވަކި ސިފަތަކެއް ނެތިއްޔާ ލީޑަރަކަށް ނުވާނެ: ނައިބު ރައީސް

ވީއައިއޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ވަނީ މުޅި ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅިފައި: މާރިޔާ

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ހުޅުވާއިރު އެއަރޕޯޓަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެ

ރާއްޖެއިން ފޮނުވާ އެހީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ތުރުކީއަށް

އަމީނީ މަގުގެ 5 ވަނަ ސެގްމަންޓުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެކިކަހަލަ އައިބު ހުރި 78 ކުދިން އުފަންވި، އެންމެ މުހިންމީ މައިމީހާގެ ދުޅަހެޔޮކަން

ގަމު ތުނޑީ އަވަށުގައި އަޅާ މިސްކިތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގެއްލުނު މީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ކޮރަޕްޝަން: 8 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއަށް ދޫކުރާނީ ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމުން

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 121 122