މަރިޔަމް ވަފާ

2936 ލިޔުން

ރޯދައަށް ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރައްވާ ކާޑު ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ބަހަނީ

ކުނީގެ މައްސަލައަށް ޙައްލު ނުލިބެނީ ވަށާޖެހޭ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ނުކުރާތީ: ވަޒީރު

ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ އިދާރާތައް ހިންގާނެ ލީޑަރުން ތަމްރީންކުރަނީ

ޤަވާއިދާއި ހިލާފަށް ބަހައްޓާފައި ހުރި އުޅަނދުތައް މާދަމާ ނަގަން ފަށަނީ

އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތުގައި ސީޕްލޭން ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

މަސް ބޭރުކުރުމަށް 3000 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ބޯޓެއް ގެންނަނީ

އެއަރ އެމްބިއުލާންސް ޚިދުމަތާއެކު ކުއްލި ފަރުވާ ޔަޤީންކަމާއެކު އަވަހަށް

އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތާއެކު ބަލި މީހުން އުފުލުމުގެ ނިޒާމަށް އިންޤިލާބީ ބަދަލެއް

ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޢިނާޔަތެއް ދެނީ

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގައި ސްރީލަންކާގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދައުރު ބޮޑު: ނައިބު ރައީސް

މަޖިލީހުން ދަނީ ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ބާރު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރަމުން: ރައީސް

ޖޭއެސްސީއަށް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅަނީ މައްސަލަތައް ލަސްވުމުގެ ޝަކުވާ: ޙިސާން

ކުދިން އުފަންވާ ނިސްބަތް މަދުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ނުހޯދައިފިނަމަ ޤައުމީ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއެޅޭނެ: ސާޖިދާ

"ފަލަސްޠީނުގެ މިނިވަންކަމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު މުހިއްމު ބިންގަލެއް"

މަކުނުދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، މިއަހަރު ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ: ރައީސް

މަކުނުދޫ އެއަރޕޯޓްގެ ރަންވޭ ބޮޑުކޮށް، ރަށަށް ބިންވެސް އިތުރުކޮށްދޭނަން: ރައީސް

އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑު ރަށެއްވެސް، ކުޑަ ރަށެއްވެސް ތަރައްގީ ނުކުރެވުނު: ޝިޔާމް

ފިއްލަދޫއާއި ކެލާގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

މިފްކޯގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުވުމާއެކު ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން އަންނާނެ: ޝިޔާމް

މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން ގޮނޑި ޕީއެންސީއަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 146 147