މަރިޔަމް ވަފާ

2550 ލިޔުން

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑު އުޅަނދު އުފެއްދުން އިތުރުކުރަންޖެހޭ: ޖަނާޙް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޤައުމީ ދަފްތަރުގައި 11200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އައިވީއެފް ސެންޓަރު ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީޓީ ސްކޭނާއި މެމޮގްރަފީގެ ޚިދުމަތް ދެއްވަން ތައްޔާރުވަނީ

ފެނަކައިގެ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ސްމާރޓް މީޓަރ ސިސްޓަމްތަކާ ދިމާއަށް

މި ސަރުކާރު ނޫނީ ސިޔާސީ ގޮތުންވީ ވަޢުދު ފުއްދި ސަރުކާރެއްނެތް: އަސްލަމް

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫޢުތަކާއެކު، ގަމުގެ މިސްކިތްތަކުގެ ބިލު ދެގުނަ ކުޑަކުރެވިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ޒުވާން އާބާދީގައި ހަކުރުބަލި ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖައިގައި

ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ އަސްކަރީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމެއް ވަނީ ތަޢާރުފްކުރެވިފައި: މާރިޔާ

މަތީ ތަޢުލީމަށްފަހު އެންމެ ކުއްޖަކު އެނބުރިނަޔަސް އެކަމުގެ ގެއްލުން މުޅި ޤައުމަށްކު ލިބޭ: މިނިސްޓަރ

ފޮތިކޮތަޅު ފަހަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް އުކުޅަހުގައި

ދެން ކުނިއުކާލުމުގެ ބިލު އަންނާނީ ސްޓެލްކޯގެ ރީޑިންގ މުއްދަތަށް

ރަށްރަށުގައި އާރޓް ގެލެރީތަކާއި މިއުޒިއަމްތައް ހެދުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް: ޔުމްނާ

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް އޯގަސްޓްމަހު ނިމޭނެ: އެމްޓީސީސީ

މޮންޓްރިއާލް ޕްރޮޓޮކޯލްއަށް އަބަދުވެސް ބޯލަނބާ ނަމޫނާ ޤައުމަކަށް ރާއްޖެވާނެ: ޝައުނާ

ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުން 22 މީހަކު މަސްތުގެ ދުނިޔެއާއި ދުރަށް

ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށް މަހަކު 20،000 ރ ހޭދަވޭ- ކޮމިޝަނަރ

ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުގައި ރާއްޖެއިން ދެއްކި ލީޑަރޝިޕަށް ޓެޑްރޯސްގެ ތަޢުރީފު

ކުށުގެ ވެށްޓާ މީހުން ދުރުކުރުމަށް ސާބިތުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ: ހޯމް މިނިސްޓަރ

ހުޅުމާލޭ ކޮންޓެއިނަރ ޕާކްގައި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ޖާގަތަކެއް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 127 128