މަރިޔަމް ވަފާ

2936 ލިޔުން

ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީގެ ހިންގުން ވަގުތީގޮތުން އެހެން ޢިމާރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓޭރިއޭޓްގެ ދެވަނަ އެސެސްމަންޓް ޓީމް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ކެރަލާ އަދި ތެމިލް ނާޑޫގެ ސަލާމަތީކަންކަން ވަރުގަދަކޮށްފި

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ކުދިންތަކަކަށް އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަތަކަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ހިނގާފައިވާ ކަމެއް - ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ

ފުލުހުން އެންމެ ފަހުގެ ސްޕީޑް ގަން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅާއި ވެހިކަލްތަކުގެ މައްސަލަ ޙައްލުނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް - ސިފާ

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ބޮޑު - ހޮސްޕިޓަލް

ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން، ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެތީ ސަމާލުވޭ - އެޗްޕީއޭ

ޗުއްޓީއާއެކު މާލެއަށް ފަޅުކަން - ވަގުންނާމެދު ސަމާލުވޭ!

ލ.ދަނބިދޫ އިންޖީނުގެ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް އަނދައިފި

އައު މަންހަޖާ ގުޅޭ ގޮތަށް 2 ސްކޫލެއް ޢިމާރާތްކުރަނީ

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ރަނގަޅެއް ނޫން، އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން - ޑރ.ޢައިޝަތު ޢަލީ

ބީއެމްއެލްއިން ދަނގެތީގައި ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ކޮތަޅު ބަހައިފި

ދައުލަތުގެ ބައެއް މުވައްސަސާތަކުންވަނީ އިންސާނީ ބައެއް ޙައްގުތަކަށް އަރައިގެންފައި - އެޗްއާރްސީއެމް

ނާއިބު ރައީސް ކުޅުދުއްފުށީގެ 3 ސުކޫލަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި

ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލުގެ ރަން ޔޫބީލް ފާހަގަކޮށްފި

ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ދުވަހު މި ދެއްކި ނަމޫނާއަކީ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްލުކުރުމަށް މުހިންމު ނަމޫނާއެއް- ނާއިބް ރައީސް

ޓީޗަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ޓޭމްއާ ޙިއްސާކޮށްފި

ހުކުރު ދުވަހަކީ އިތުރު ޙަރަކާތް ނުބާއްވާ، ޓީޗަރުންނަށް ޗުއްޓީ ދުވަހަކަށް ހަދަންޖެހޭ - ޓޭމް

މިނިވަންދުވަހުގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން ބާއްވައިފި

1 2 ... 112 113 114 115 116 117 118 ... 146 147