މަރިޔަމް ވަފާ

2936 ލިޔުން

ޑރ.ފަރުޒާނާ އަވަހާރަވެއްޖެ

ޕްލާސްޓިކުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކުން ޓެކްސް ކުޑަކުރަން ޖެހޭ- އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ދުނިޔެ ހޫނުވުމުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ ދިވެހިން - އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރ

މިރޭވެސް މާލެއާ ރަށްރަށަށް އުދަ އަރާނެ - މެޓު އޮފީސް

"އެއްސަހަރެއްގައި" މުބާރާތުން އެއްވަނަ ޝައިބާއަށް

މިދިޔަ އަހަރު އާސަންދައިން ކުރި ހޭދަ ބިލިއަނަކަށްވުރެ އިތުރު

ކާބޯތަކެތި އިންސްޕެކްޓް ކުރުން، ހަރުދަނާކުރުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން - ހެލްތު މިނިސްޓަރ

ޕޮލިޓެކްނިކުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު އަޑުއިވުމުން މަޙުރޫމްވެފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް

ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދުވަސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފާހަގަކުރަން ފަށައިފި

އަލުން ހުޅުވާލުމުން އެއްދުވަސްތެރޭ 62 ދަރިވަރުން ލޯނަށް އެދިއްޖެ

މަތީ ތަޢުލީމު ލޯން ސްކީމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސެޝަން މިރޭ ސީއެޗްއެސްއީގައި

ސަރުކާރުގެ ދުވެލި މަޑެއް ނުވޭ، ސްޕީޑު ރަނގަޅު - މިނިސްޓަރ މަޚްލޫފް

ބިލު ބޮޑުވުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ނޭދެވޭ ކަމެއް ނޫޅޭ- ސްޓެލްކޯ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުވެސް ރާއްޖޭގެ އުތުރަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ

އުސޫލު މުރާޖައާކޮށް މާދަމާ ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ

ލޯނު ހަމަނުޖެހޭ ދަރިވަރުންގެ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް!

ބިލު ބޮޑުވިއިރު ރެކޯޑު މިންވަރަކަށް ކަރަންޓު ބޭނުން ކޮށްފައިވޭ - ސްޓެލްކޯ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓިތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަންވަނީ މުޅި ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާއި ގުޅިފައި - އިންޑިއާ ބޮޑުވަޒީރު

1 2 ... 116 117 118 119 120 121 122 ... 146 147