މަރިޔަމް ވަފާ

2971 ލިޔުން

24 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ، ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭނެ- އެމްޓީސީސީ

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއަށް ސަބްސިޑީ ދެނީ

ދަރަނި 600 މިލިއަނަށް، ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ 300 މިލިއަން ނުލިބޭ - އެމްޓީސީސީ

ތިން ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް ދެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ސްޓިކަރ ޖެހި އަދަދު 1000 ވުރެ މައްޗަށް

ޕީއެސްއެމްގެ ކުޑަކުދިންގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ، އާޔަން އާއި ޝައިބާއަށް

ޕީއެސްއެމް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ އެމްއޭސީއެލްގެ "ނަކަލު" ޑްރާމާއަށް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ އާޓް އެގްޒިބިޝަން ފަށައިފި

ބޭރުގެ އެހީން ހާމަވަނީ ރާއްޖޭއާ ބޭރު ދުނިޔެއާ އޮތް ގުޅުން - ނާއިބު ރައިސް

ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރަން އިތުރު 2000 މީހުން ބެނުންވޭ - މިނިސްޓަރ އަމީން

ބުރިޖުމަތީގައި ހިނގި 3 އެކްސިޑެއްޓެއްގައި އިހުމާލުވި މީހުނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ޚާއްސަ ބަލިތަކަށް ފަރުވާލިބޭ ހޮސްޕިޓަލްތައް ޤާއިމުކުރަނީ

ޙައްޖު ކޯޓާގެ މައްސަލަ ތަޙުގީގުކުރަންޖެހޭނަމަ އެކަން އަވަސްކޮށްދީ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓީ

އެމްބިއުލާންސްތައް ރާއްޖެ ގެނައުމާއެކު ނޭޝަނަލް އެމްބިއުލަންސްގެ ޚިދުމަތް ފެށޭނެ

އިންޑަސްޓްރިއަލް ސައިޓުތަކާއި ރިސޯޓުތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި ފަސޭހައިން ނައްތާލެވޭނެގޮތް ވެމްކޯއިން ހަދަނީ

ޑރ.ފަރުޒާނާ އަވަހާރަވެއްޖެ

ޕްލާސްޓިކުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކުން ޓެކްސް ކުޑަކުރަން ޖެހޭ- އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ދުނިޔެ ހޫނުވުމުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ ދިވެހިން - އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރ

މިރޭވެސް މާލެއާ ރަށްރަށަށް އުދަ އަރާނެ - މެޓު އޮފީސް

"އެއްސަހަރެއްގައި" މުބާރާތުން އެއްވަނަ ޝައިބާއަށް

1 2 ... 117 118 119 120 121 122 123 ... 148 149