މަރިޔަމް ވަފާ

2936 ލިޔުން

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާ ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ކުނީގެ މައްސަލަ މިރޯދަމަހު ވަރަށް މަދު - ވެމްކޯ

ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ 15 ދުވަހު ކުށުގެ އެކިބާވަތުގެ 1841 މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަސްތެރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގެ މޫދަށް އެރޭ ސަރަޙައްދުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ - އެމްޓީސީސީ

ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީ ތައްޔާރީ ޙާލަތަކަށް ގެނެސްފި

ކ.ގާފަރަށް ރިކޯޑު ޢަދަދަކަށް ވާރޭ ވެހިއްޖެ

ޖިންސީ ތަފާތުކުރުމާއި އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ޝިދާތާ ނޯވޭއަށް

ގއ.ވިލިގިއްޔަށް ބޯކޮށްވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެ ބައެއް ގެތަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ވާނަމަ އެކަން ސިއްރެއް ނުކުރާނެ- ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ނިޔަލަށް ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 1 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ޗިކުންގުންޔާ ޖެހިގެން އެއްވެސް ކުއްޖަކަށް އައިސީޔޫގައި މިހާރު ފަރުވާދެމުންނުދޭ - އައިޖީއެމްއެޗު

ކޮޅުވެއްޓިއެއްގެ ތެރޭގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ފަތުރުވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި- މިނިސްޓަރ

ޕެންޝަން ފަންޑު ފައިސާއިން ޙައްޖަށް ދެވޭނެގޮތް ހެދުމަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް އަދި ނުނިމޭ- ޕެންޝަން އޮފީސް

ދިވެހިންނަށް ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވައި ދިނުމުގައިވެސް ދިވެހިން

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ފިނިކުރާ ނިޒާމު އިންސްޓޯލް ކުރަންފަށައިފި

ސިސިލްފަރު ޙައްޖު ގްރޫޕަށް ފުރުސަތު ނުލިބުނީ ކީއްވެ؟

ބައެއް ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދު, ތަންފީޒުނުކުރެވެނީ ކީއްވެ؟

ވެސްޓް ޕާކު ސަރަޙައްދުގައި ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް ހަދަނީ

1 2 ... 118 119 120 121 122 123 124 ... 146 147