މަރިޔަމް ވަފާ

2936 ލިޔުން

2054 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިންގެ އާބާދީ މިލިއަނަކަށް، ބިދޭސީންގެ އާބާދީ 4 ލައްކައަށް އިތުރުވާނެ

ކުޑަ ކުއްޖަކު ވިއްކާލި މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަނީ

ރިވެލި އެވޯޑު 21 ފަރާތަކަށް ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހީ ހޯދަން ސަލާންޖެހުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ - ޝިދާތާ

މިދިޔަ މަހު އެކަނިވެސް 99 މީހަކު އިންފްލުއެންޒާއަށް ޕޮޒިޓިވް

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށްދޭ ތަޢުލީމު ހަރުދަނާކުރަނީ

ޝައިމް ފޮރުވި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރީ 46އަހަރުގެ އަންހެނަކާއި 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޑެންގީ ޖެހިގެން ކުރި ރިޕޯޓުތައް ގިނަ - އެޗްޕީއޭ

އިންތިޚާބީ ކަންކަމާ ގުޅޭ އެންމެ ބޮޑު ސިމްޕޯޒިއަމް އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގައި

ބާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަސް މާދަމާ ޢިއުލާނުކުރަނީ

ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީތައް އިތުރުކުރާނަން - އޮސްޓްރޭލިއާ ސަފީރު

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ 6 ބާވަތެއްގެ ތަކެތި ހުއްދައާ ނުލާ އެތެރެކުރުން މަނާކޮށްފި

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން މިނާ ޙައްޖު ގުރޫޕަށް އަންގައިފި

"ހިޔާ" މަޝްރޫޢު، އެދެވޭ ހިޔާވަހިކަމެއް ލިބޭނެބާ؟

ކޮރަލް ބޮލެވާޑާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް، ބަދަލު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިވާނެ- މިނިސްޓަރ

ކުށުގެ ވެށިން ގެންނަ ކުދިންނަށް ޚިދުމަތް ދޭ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ބޭނުންވޭ - ޝިދާތާ

ގެއެއްގެ ބެލްކަނި ވެއްޓި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މިނާ ގުރޫޕަަށް ފައިސާދެއްކި ފަރާތްތަކުން ޙައްޖަށް ނުދެވިދާނެކަމުގެ ޝަކުވާތައް

އިތުރަށް ލިބޭ ޙައްޖު ކޯޓާ ކުރިން ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު ލޯނަށް 900 ދަރިވަރުން ކުރިމަތިލައިފި

1 2 ... 114 115 116 117 118 119 120 ... 146 147