ނިޝާން މުހައްމަދު ދީދީ

3030 ލިޔުން

ހޯރަފުށީގައި 25 ޓަނުގެ އައިސްޕްލާންޓެއް ހުޅުވައިފި

ޙައްޤުތަކަށް ކަށަވަރުކުރުމަަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިއްޖެ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ސުޕްރީމް ކޯޓާ ޙަވާލު ކުރަނީ

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާއާއި އިޤުތިޞާދަށް ދިރުން ލިބުނީ ރައީސްގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން: ނަހުލާ

ރައީސް ޔާމީންގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރެއް ނުދިން

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ރައީސް ޔާމީންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ގޮތެއް ނިންމަނީ

ތިނަދޫ ޒަމާނީ، އިންޖީނުގެ ނިންމައި އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ޚިދުމަތްދޭން ފަށަނީ

ފަލަސްޠީނު މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ލިބޭނީ ޢަމަލީ މަސައްކަތުން - ޝާހިދު

"އިންޑިއާ އައުޓު" ޙަރަކާތުން ދިވެހިންނަށް ނިކަމެތިކަން ކުރިމަތިވާނެ - އަސްލަމް

މަޙުމޫދު މަރާލި މައްސަލާގައި ޝާ އަލޮމަށް، ދަޢުވާކުރަން އަންނަ ހަފްތާގައި ފޮނުވާނެ

މާލޭގައި ހިންގާ ކުށްތަކާއި މަގުމަތީގެ އަމަން ބެލެހެއްޓުން އެސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމްވެތިބޭ ފުލުހުންނަށް

ޖަލު ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކޮށްފި

"ރާއްޖެ، އިންޑިއާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ނުރައްކަލެއް ނެތްކަން އާދަމް ޝަރީފަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ"

އިންޑިއާ ގުޅުވައިގެން އުފައްދާ ފިތުނައަކީ ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތައްއޮތް ނުރައްކަލެއް - އަސްލަމް

ދިފާޢީ ކަންކަމުގައި އިންޑިއާއިން ދޭ އެއްބާރުލުން ބިނާވާނީ އިތުބާރާއި ފައިދާއަށް: މާރިޔާ

އޮމިކްރޯންއާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް މިއަދު ނިންމަނީ

ރައީސް ޔާމީންގެ ޖަލު ޙުކުމާމެދު ނިންމާ ފަހުގެ ނިންމުން އަންގާރަ ދުވަހު

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ގެއްލުނު ފައިސާތަކެއް ދައުލަތަށް ދައްކަން ޙުކުމްކޮށްފި

މިނިސްޓަރ މަޚްލޫފުގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލައިފި

ވ.އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ދަޢުވާކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 151 152