ނިޝާން މުހައްމަދު ދީދީ

3030 ލިޔުން

ހިއްކައިގެން އިތުރު ކުރާ ބިން ބޭނުންކުރަންވާނީ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް: ރައީސް

ކުއްލި ޙާލަތުގައި 1 އަހަރާއި 9 މަސް، އަނެއްކާވެސް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މާފުށީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ރަށު ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރެއްވުމަށް ރައީސް މާފުއްޓަށް

"ޢުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމުން ގެއްލިގެން ދިޔައީ އަދުގެ ޖީލަށް ނަމޫނާ ދެއްކެވި ހިންގުންތެރިއެއް"

މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށްދޭ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުން މުހިއްމުވާތީ: ރައީސް

ކޯވިޑްގެ ޢަދަދުތައް މައްޗަށް، މިއަދު 168 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

މަޙުމޫދު މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް ޙަސީނާގެ ދަތުރުފުޅުގެ ރަސްމީބައި ނިންމަވާލައްވައިފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ބައިއިލެކްޝަން: އެމްޑީޕީން ރާޝިދު، ޕީޕީއެމުން ފަތުޙީ، އެމްއެންޕީން އަބްދުލްޙަންނާނު

215 ކިލޯ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް، އެތަކެތި ފޮރުވި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ އުފުލައިފި

ކޯވިޑްގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވުމުން ދިވެހިންނަށް އޮން އެރައިވަލް ވިސާދޭން ބަންގްލަދޭޝްއިން ނިންމައިފި

ރައީސް ދެއްވި ޔަގީންކަމާއެކު އަރަބި ތަޢުލީމަށް އިސްކަންދެއްވާ މިންވަރު ހާމަވި: ޢަރަބިއްޔާ ޕީޓީއޭ

ޝެއިޚް ޙަސީނާގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން، ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއް

ގްރީން ޒޯނުގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދެއް މާދަމާ 14 ގަޑިއިރަށް ބަންދު

ހުޅުމާލެ ވޯޓާ ތީމް ޕާކް ހަދަން ހަވާލުކުރުމުގައި ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް: މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

ޝައިޚް ޙަސީނާގެ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެއަށް އަސްކަރީ 13 އުޅަނދު ހަދިޔާކުރައްވަނީ

ނ.ޢ.ޢ.ވ ޢުމަރު ޒާހިރު، އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި، ދިވެހި ދިދަ 3 ދުވަސް ވަންދެން ބައިދަނޑިއަށް

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ އައު ޢިމާރާތެއް ބައު ޖަމާލުއްދީންގެ ބިމުގައި އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ޝައިޚް ހަސީނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުކުރެއްވުމަށް ރުހުންދީފި

އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޔުނިޓުތަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކައުންސިލްތަކަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 151 152