ނިޝާން މުހައްމަދު ދީދީ

3027 ލިޔުން

"ދޯސްތީ"އަކީ ސަރަޙައްދުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މުހިންމު ޙަރަކާތެއް - މާރިޔާ

އަސްކަރީ ތަމްރީން ދޯސްތީއަށް 30 އަހަރު

މުޣުނީއަށް އަނެއްކާވެސް ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެއް!

ރައްޔިތުން މިއަދު މިތިބީ ބިރުވެރިކަމެއްނެތި ހަމަޖެހިގެން - ނާއިބު ރައީސް

ހޯރަފުށީ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙުކޮށްފި

ޔާމީން ރަޝީދު މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައި، ޙުކުމް އަންނަމަހު

ވެރިކަން ކުރާ ރަށުގެ ކޯޓަށް، ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް، ބަދަލުވުން ލާޒިމް ނުވާގޮތަށް ހަދަނީ

ސިފައިންގެ އޮފިސަރަކު ހިފަހައްޓައި އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަންފަށައިފި

ޔާމީން އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރި ޗެކު ނަންބަރު ދިމާނުވާތީ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުވާލުތަކެއް

މީގެފަހުން ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު!

1

ޕީޖީއޭ ޔޫތް ފެލޯޝިލް ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީ ހަގީގަތަކަށްވި 3 އަހަރު

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރު އަބަދުވެސް އޮންނާނެ - ރައީސް

އިތުރު 220 މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު 90،000އަށް އަރައިފި

ޝާ އަލޮމް މިއާ، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން މައްސަލައިގެ އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފި

ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންޓުން އުފައްދަން ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް

70 މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށްފަހު، ބަޖެޓު ބަހުސް ނިންމާލައިފި

ބޭސް ވިއްކާއިރު ފައިދާގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރެވޭނީ އަގުގެ ސަތޭކަ އިންސައްތައާ ހަމައަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 151 152