ނިޝާން މުހައްމަދު ދީދީ

3030 ލިޔުން

އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަކުރުމަށް ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ގޮވާލައިފި

އާދީއްތަ ދުވަހު ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރީ 409 މީހުން

ރައީސް، ކޮމަންވެލްތްގެ ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަބަލް ފޯރަމްގެ މަތީ ފަންތީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ކޮޕް26 : ރާއްޖޭގެ ވަފުދަށް ލަފާދޭން ޕްރިންސް ޒައިދު ހުނެވުމުން މަސައްކަތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަވާނެ - ރައީސް

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރީ 270 މީހުން

ވޭތުވެދިޔަ 3 ދުވަހު 297 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، ރަނގަޅުވީ 205 މީހުން

ކަނޑުދަތުރުކުރާއިރު ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ލައިފް ޖެކެޓް އެޅުން ލާޒިމްކޮށްފި

މާދަމާ މަޖިލީހަށް ބަޖެޓް ހުށަހަޅަނީ

އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ނޮވެންބަރު 8އަށް ތާވަލުކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ވިސްނުންތެރި އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުގެ ނަތީޖާ ފެންނަން ފަށައިފި

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް ވަގުތީގޮތުން ބަންދު: މިމިސްކިތުގައި މާދަމާ ހުކުރު ނުކުރާނެ

4 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ބޮޑުބޭބެ 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ޙުކުމްކޮށްފި

އިތުރު 128މީހުން މިއަދު ޕޮޒިޓިވް، ފަރުވާ ހޯދާމީހުންގެ ޢަދަދު 1700އަށް

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ދުބާއީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

އެންމެންނަށް ރައްކާތެރި، ހަމަހަމަ މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ - ރައީސް

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރުގައި އެމްއެންޕީ ރަޖިސްޓްރީކުރަން ނިންމައިފި

އިތުރު 592 މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

އިތުރު 99 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، ރަނގަޅުވީ 88 މީހުން

"އެކްސްޕޯ2020"ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ދުބާއީއަށް

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި އަގަށް ހިޔާ ފްލެޓް ދިންނަމަ މާލީ ބޮޑު ގެއްލުމެއްވާނެ - އޮޑިޓް

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 151 152