ނިޝާން މުހައްމަދު ދީދީ

3030 ލިޔުން

ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންޓުން އުފައްދަން ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް

70 މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށްފަހު، ބަޖެޓު ބަހުސް ނިންމާލައިފި

ބޭސް ވިއްކާއިރު ފައިދާގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރެވޭނީ އަގުގެ ސަތޭކަ އިންސައްތައާ ހަމައަށް

100 ކިލޯގެ ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަން: 5 މީހެއްގެ ބަންދު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި

ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ނިޒާމުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތައް އަންނަ އަހަރު ފެނިގެންދާނެ: އަސްލަމް

"ދުބާއީ އެއަރޝޯވ 2021"ގައި ބައިވެރިވުމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ދުބާއީއަށް

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވަކީލާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮޕީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަވަހާރަވެއްޖެ

ހިޔާ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި އޮފިސަރުންނަށް ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވުމުން ފުލުހުންގެ ކަންބޮޑުވުން

ކޮޕީ މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ޙާލުކޮޅު ސީރިއަސްވެ އޭޑީކޭގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

ގަލޮޅު ގެއެއްގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި އަލިފާންރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

އިތުރު 364 މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ލަންކާ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 89000އިން މައްޗަށް!

ކޮޕް26ގެ މުހިއްމު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް މިނިސްޓަރ ޝައުނާއަށް!

ބްލެކްމެއިލްކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދަން އުޅުނު މައްސަލައެއްގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފިލިޕީންސް އަންހެން މީހާ މަރުވެފައިވަނީ މީހަކު ދިން އަނިޔާއަކުން: ޕޮލިސް

އިތުރު 546 މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

މިއަދު ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 180އިން މައްޗަށް

"މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ޓްރޮފީ ކަޕް 2021" ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ލަންކާއަށް

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 151 152