ނިޝާން މުހައްމަދު ދީދީ

3030 ލިޔުން

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ވައިގެ ބާރު އިފްތިތާޙުކުރުމާ ގުޅިގެން ރައީސް މައުމޫން ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ގޯތީގެ ލިޔުމާއި ހަވާލުވާން އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދޭން ނިންމައިފި

ހުރަވީ ދުވަސް، ދޮންބަންޑާރައިންގެ މަތިވެރި ޖިހާދުގެ ޒިކުރާ އާކުރާ ދުވަސް

"ރާއްޖެއިން އިސްރާއީލާއެކު ގުޅުން ޤާއިމްކުރަން މަސައްކަތެއްވެސް، މަޝްވަރާއެއްވެސް ނުކުރޭ"

ހައްޔަރުކުރީ ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސްއެޅިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން - ފުލުހުން

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޢަމުރެއް ނެރެފި

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން، މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަންނަ މިންވަރު ދަނީ ދަށްވަމުން - އެޗްއާރުސީއެމް

ވަޤުފް ފަންޑަށް ނަގުދު ފައިސާއިން އެހީވުމުގެ ފުރުސަތު

ސީޕްލޭން ޕްލެޓްފޯމެއް ކަނޑައިގެންގޮސް އޮޔާދަނީ

މިސްރުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ދިވެހި ދަރިވަރަކު ނިއާވެއްޖެ

އާރަށުގެ މައްސަލާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތް ފަށައިފި

"ކޯވިޑްގެ ހާލަތާއެކުވެސް މިދިޔަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓުން 4600އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމި"

މޭރީގެ މަރު: ދިވެހި އަންހެންމީހާގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޓީޗިންގގެ ޕީއެޗްޑީ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ތަރައްޤީގެ އުފާވެރިކަން އެތައް ގުނައަކަށް މިއަހަރު ޙާޞިލްކުރެވޭނެ - ރައީސް

ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް، ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

2021: ޤައުމީ ޚިދުމަތްތެރިންތަކެއް ވަކިވެގެންދިޔަ އަހަރެއް

ސިވިލް ސަރވިސް ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭޝަން މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙުކޮށްފި

އަސާސީ މުސާރަ އިތުރުކުރުވެންދެން ސިވިލްސަރވަންޓުންނަށް އެލަވަންސެއް

ލާމަރުކަޒީ ސިޔާސަތުގެ ކާމިޔާބާއެކު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކުރިމަގު ފެންނަނީ އުޖާލާކޮށް: ނާއިބުރައީސް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 151 152