ނިޝާން މުހައްމަދު ދީދީ

3027 ލިޔުން

ޤަތަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

މާލޭގައި ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ރާއްޖެ ޓީވީގައި ރޯކޮށްލި މީޢާދު 2 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި

ޖަވާބުދާރީވުމަށް އޭސީސީގެ މެންބަރުންނަށް 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް

ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް އުނިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އާއްމުވެގެން އުޅެނީ ބާތިލުކޮށްފައިވާ ސިޓީއެއް

"ގްރޭޓަރ މާލެ ވޭސްޓް ޓު އެނަރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް" އިފްތިތާޙުކޮށްފި

ތިލަފުށިން ލިބުނު އުނދަގޫތަކަށް ހައްލުގެނެވިއްޖެ، މިހާރު ދުމެއް ނާރާނެ - ރައީސް

ދާންދޫ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް މެމްބަރާއި ކައުންސިލް، އެއް އަމާޒަކަށް

އަދުހަމްގެ 23 އަހަރަށް ޖަލަށް، ކުރެވުނީ ކުށެއް މައާފަށް އެދެން

ދެ ދުވަހުން 119 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

މެމްބަރު ޙުސައިން ވަޙީދަކީ، ރާއްޖެ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރި ދަތުރުގެ އިޚްލާސްތެރި ބައިވެރިއެއް - ނަޝީދު

ކޯވިޑް ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ ޢަދަދު 20،000އިން މައްޗަށް

ރާއްޖެއިން އިތުރު 127 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރި މީހަކަށް އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 30 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް

ތިން ޤައުމަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި އައު ސަފީރުން ރައީސަށް ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރުގެ ފިރިކަލުން، އަވަހާރަވެއްޖެ

ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ފެނުމުން ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހޭގޮތަށް ގަވާއިދެއް

ހޯރަފުށީގައި 25 ޓަނުގެ އައިސްޕްލާންޓެއް ހުޅުވައިފި

ޙައްޤުތަކަށް ކަށަވަރުކުރުމަަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިއްޖެ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ސުޕްރީމް ކޯޓާ ޙަވާލު ކުރަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 151 152