އަލީ ހުސެއިން

2865 ލިޔުން

މާބައިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔަ މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

އާ މަންހަޖުގެ ފޮތްތައް މިމަހުގެ 31 ފެށިގެން ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވަނީ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވޯޓްދޭ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި ތަކެތީގެ އަގުބޮޑުވެގެން ހަޅުތާލުކުރަނީ

"އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމެއް" އެކުލަވާލަން އީޔޫއިން ނިންމައިފި

އަންނަ އަހަރު އުފެއްދުންތެރިކަން 10.5 އިންސައްތަ ކުރިއަރާނެ

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައެއް މަސައްކަތް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް

ފަނޑިޔާރުން މަދުކުރުމުން ކޮމަންވެލްތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ފެނުގެ ފަންޑަށް މެލޭޝިޔާ ސަރުކާރުން ދެލައްކަ ޑޮލަރު ދީފި

ހެލްތު މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ނިމޭނެ - ހެލްތ

ފަނޑިޔާރުގެތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކެއްވޭ - ފައިސަލް

މަޑަވެލިދާއިރާގެ މެމްބަރު މުއާޒް ޖުމްހޫރީޕާޓީއަށް ސޮއިކޮށްފި

4 ރަށެއްގެ ފެނުގެ ނިޒާމާއި 5 ރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގާއިމް ކުރަނީ

އާ އިސްލާހާއިއެކު މައްސަލަތައް ދިގުދެމިގެންދިއުމަށް ހައްލެެއް

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ މަގާމް އުވާލައިފި

ކޯޓުތަކުން އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާވެސް އުފުލަން ޖެހޭ-

އިޤްތިޞާދީ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް އެމެރިކާގެ އެހީތެރިކަން

އެންމެ ޙަރަކާތްތެރި ދަރުމަވެރިޔާގެ އެވޯޑް އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް

1 2 ... 131 132 133 134 135 136 137 ... 143 144