އަލީ ހުސެއިން

2865 ލިޔުން

އާއްމު މަސްލަހަތަށް ބުރޫ އަރާފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމް ނިންމި ދަސްވެނިންނަށް ސަނަދުތައް ހަވާލްކޮށްފި

ޒުވާނުން ފަންނީ މަސައްކަތްތަކުގައި ދެމިތިބުން މުހިންމު - ރައީސް

އިމިގްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އޮފީހެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވައިފި

ޚިޔާލް ތަފާތުވިޔަސް ރާއްޖެއަންނަ މެހްމާނުންނަށް ކަމޭހިތަން ޖެހޭ

އައްޑޫއަށް ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްޠިތާޙްކޮށްފި

މާފަންނު ގެއަކުން ގިނަ އަދެދެއްގެ ބަނގުރާ އަތުލައިގެންފި

ވ.އަތޮޅަށް އަންހެނުންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއް ހަމަޖައްސަނީ

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުން

އެންމެބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށްވީ އެއްފަހަރާ އެހާގިނަބަޔަކު ހާލުގަޖެހުނ

ސުނާމީގެ އިންޒާރަށް ޑިޒާސްޓަރ އިން ވަނީ ތައްޔާރުވެފަ

ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއ

"ދިވެހި ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިޔާ" އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

އޮތެންޓިކް ޚިދުމަތެއް ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ޖޭއެފްއެމުން ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި

މަޑިފުށީ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ބޮޑުބައި ހިއްކާ ނިންމައިފި

ވ.ކެޔޮދޫގައި މިސްކިތެއްގެ ބިންގާ އަޅައިފި

މަޖިލީހަށް ހުރިހާ ދުވަހަކު ހާޒިރުވީ އެންމެ 22 މެންބަރުން

ކުއްލިހާލަތަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރަން މަސައްކަތް

ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކާއެކު ބިދޭސީއަކު ހުޅުމާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

1 2 ... 129 130 131 132 133 134 135 ... 143 144