އަލީ ހުސެއިން

2865 ލިޔުން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ހުސްފުޅި ރީސައިކަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސްކައުޓުން ފަށައިފި

ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި 1:30ގައި ވޯޓަށް އަހަނީ

މަނާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ބާއްވާ އެއްވުންތައް އިންޒާރަކާނުލާ ރޫޅާލާނަން - ފުލުހުން

މާލޭގެ ގެއެއްގެމަތިން ވެއްޓި ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ

ތިލަފުށީ ޖަލަށް ގައިދީން ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

މިފްކޯ އިން ފިނިކުރި ބޮޑުކަންނެލި ގަންނަން ފަށައިފި

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

5އަހަރު ތެރޭގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ 40000 ބިދޭސީން ފޮނުވާލަނީ

ސުނާމީ ގެތައް ނިންމާ 15 އާއިލާއަކަށް ގެ ހަވާލުކޮށްފި

ބަންޑާރަ ގޯތި 50 އަހަރަށް ކުއްޔަށްދެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާހެއް

ބޭރުގެ އެކިފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ފެންފުޅިތައް ބަހައި ހުސްކޮށްފި

ތަހުލީލް މަރުހަލާގައި އެބޯލާ ވެކްސިން ދިނުން މެދުކަނޑާލައިފި

ޓުވިޓާރގެ މައްޗަށް އިންސްޓަގްރާމުން ކުރިހޯދައިފި

އުއްމީދަކީ މެދުނުކެނޑި ފެން ދޫކުރަމުން ގެންދިއުން - ޓާސްކް ފޯސް

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ހަނދާނީ ފިލާ ދީފި

ރާއްޖޭގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް އެމް.އެސް.ސީގެ ސެޓްފިކެޓް ލިބިއްޖެ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް ގެނައި އާ ޕެނަލް ބޯޑްތައް މާލެ ގެނެސްފި

ކުންފުނިތައް ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ ދައުރު ފުޅާކުރަންޖެހިފައި-

ފަނޑިޔާރުން މަދުކުރުމާބެހޭގޮތުން ޖޭއެސްސީއިން ގޮތެއް ނިންމައިފި

1 2 ... 133 134 135 136 137 138 139 ... 143 144