އަލީ ހުސެއިން

2865 ލިޔުން

އެމްޑީޕީން ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތަށް ޚާރިޖީވަޒީރު ރައްދުދެއްވައިފި.

އާސަނދައިން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ޚަރަދުތަކަށް މިއަހަރު ކަނޑައެޅި މިންވަރުން 16% ބޭނުންކުރެވިއްޖެ

ޞިއްޙީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު 6 މަސްތެރޭ ގެންނަނީ

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހާއްސަ ބާޒާރެއް ބާއްވަނީ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕާފޯމެންސް އެވޯޑް ދީފި

ޖުލައިން ސެޕްޓެމްބަރަށް 7.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފި

އުތުރުގައި ޤާއިމްކުރާ އެމްއެންޔޫގެ 2ވަނަ ކެމްޕަސް ކެނދިކުޅުދޫގައި

ގަމުގައި އަޅާ އެއަރޕޯޓް ހޮޓާ ޑިސެމްބަރ މަހު ޓެންޑަރަށް ހުޅުވާލަނީ

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ބާރުވެރިކުރުމާއި އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން

ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިގެން ވައްކަންކުރަން އުޅުނު މީހަކު އަތުލައިގެންފި

“އިންޓަރވިއުވިންގ ޓެރަރިސްޓް ސަސްޕެކްޓް” ޕްރޮގްރާމް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

ސީރިޔާގެ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވާން ދާންއުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ހެރިއޮޓް-ވޮޓް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަސް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމެއް ކްލިކް ކޮލެޖުން ރޭ އިފްތިތާޙްކޮށްފި

އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

އދ ލުން ބޭއްވި ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ވަރކްޝޮޕް ނިމިއްޖެ

ރަޝިޔާގެ ޕްރެސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލް ޔޫރީ ޗައިކާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރޭ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ސަރުކާރުން ދެމުންދާ ސަބްސިޑީގެ ނިޒާމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ

ސިލްކް ރޯޑުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވީ އިޤްތިސާދީ މަންފާއަށް ބަލާފަ

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީގައި ރިޒޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާ 5 ރަށެއް ރައީސް އިއުލާންކުރައްވައިފި