އަލީ ހުސެއިން

2865 ލިޔުން

ގްރޭޑް އެކަކަށް ވަނުމަށް ދެހާހަށްވުރެ ގިނަ ކުދިންނަށް ޖާގަދެނީ

ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ، ޖޯން ކެރީއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ކެފޭ، ހޮޓާތަކަށް ޑިސްޕޯސަބަލް ތަށި ހަދިޔާކޮށްފި

ފެނުގެ ހާލަތާގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ބޭރު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު

ފެނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ރިޒާވެއް މާލޭގައި ޤާއިމުކުރަނީ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ 24.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު 5އަކަށް މަދުކުރަނީ

ހުސްފުޅި ރީސައިކަލް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަނީ

ވޯޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ފަންޑަށް އުރީދޫއިން 75,000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ ހުށައެޅޭނެ އުސޫލެއް ތައާރަފްކޮށް

މިރޭ ފެން ދޫކުރުން 19:30އިން 22:30އަށް

ޗައިނާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރުގެ މިޝަން ކޮމާންޑިނގ އޮފިސަރ، ޑިފެންސް

އައިއެންއެސް ދީޕަކްގެ ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ

ފެނުގެ މައްސަލައިގައި ހުށައެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިގަނެ ބަހުސްކޮށްފި

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުން ޓެކްސް ނުނަގާގޮތަށް ނިންމަވައިފި

ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން މަދުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމައިފި

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 10 ދުވަސް ނަގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ-

ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގައިޖެހި މިއަދުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި

ސައުދި އަރަބިޔާގެ ބޭފުޅަކު 1 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ރޭ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި މީހާ މަރުވެއްޖެ

1 2 ... 134 135 136 137 138 139 140 ... 143 144