މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1013 ލިޔުން

ސީ ލައިސަންސް ކޯޗިންގް ކޭމްޕްއެއް އޭދަފުށީގައި ފަށައިފި

67 ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެޅުމަށް 55 މިލިއަންރުފިޔާ" އެއްވެސް ދަނޑެއް ނުނިމޭ. މިނިސްޓަރ

ޔޫތު މިނިސްޓަރ ބ.އަތޮޅުގެ 5 ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ފެހެންދޫގައި ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ފުޅާކުރުމަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް މުހިއްމު

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުށިން ހޯދައިފި

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕް: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ދޮންފަނު ރޮއްވާލުމަށްފަހު، ކިހާދޫ ފައިނަލަށް

ޗެމްޕިއަން ގޮއިދޫ ބަލިކޮށް، ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕުގެ ފައިނަލަށް އޭދަފުށި

ފެހެންދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ބޭނުންވެފައި!

އޭދަފުށީގައި ބެޑްމިންޓަން ވައި،ޑީ،ޕީ ކުރިއަށްގެންދެވިއްޖެނަމަ ޤައުމީ އެތައްކުޅުންތެރިންނެއް ނެރެވޭނެ

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕް، އެންމެ ފަހު ޗެމްޕިއަން ގޮއިދޫ އާ ކިހާދޫ ބައްދަލު ކުރި މެޗް އެއްވަރުވެއްޖެ

ބ. އަތޮޅުގެ 13 ރަށަކުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި ރީތި ތަންތަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މަންތާ އާލާވާގޮތް ހޯދިއްޖެނަމަ މިހާރައްވުރެ ބޮޑު ޢާމްދަނީއެއް މުޅިރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ - ރައީސް ނަޝީދު

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ މަންތާ ފެސްޓިވަލް މާދަމާ ދަރަވަންދޫގައި ފަށަނީ

ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ތުޅާދޫގައި ފަށައިފި

ގްރާސްރޫޓް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްއަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ އިތުރުން ކުދިންގެ އަޙްލާގަށް ބަދަލުގެނުވި ޕްރޮގްރާމެއް - ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު

އޭދަފުށީ ދާރުލް ފުރްޤާން ޤުރުއާން ކުލާހުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އައިމިނަތު ޒާރާ ސަމީރު ހޮވިއްޖެ

އޭދަފުއްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފައްދާ ހަބެއް - ސާންތީ

އަންނަ އަހަރު ސެޓިފިކެޓް ލެވަލް 3ގެ ތިން ކޯހެއް ހިންގާނަން - ޓިވެކްް

މަންތާ ފެސްޓިވަލަށް ބ.އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކުން ބޮޑު ތަރުޙީބެއް!

1 2 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51