މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި ރީތި ތަންތަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މަންތާ އާލާވާގޮތް ހޯދިއްޖެނަމަ މިހާރައްވުރެ ބޮޑު ޢާމްދަނީއެއް މުޅިރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ - ރައީސް ނަޝީދު

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ މަންތާ ފެސްޓިވަލް މާދަމާ ދަރަވަންދޫގައި ފަށަނީ

ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ތުޅާދޫގައި ފަށައިފި

ގްރާސްރޫޓް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްއަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ އިތުރުން ކުދިންގެ އަޙްލާގަށް ބަދަލުގެނުވި ޕްރޮގްރާމެއް - ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު

އޭދަފުށީ ދާރުލް ފުރްޤާން ޤުރުއާން ކުލާހުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އައިމިނަތު ޒާރާ ސަމީރު ހޮވިއްޖެ

އޭދަފުއްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފައްދާ ހަބެއް - ސާންތީ

އަންނަ އަހަރު ސެޓިފިކެޓް ލެވަލް 3ގެ ތިން ކޯހެއް ހިންގާނަން - ޓިވެކްް

މަންތާ ފެސްޓިވަލަށް ބ.އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކުން ބޮޑު ތަރުޙީބެއް!

ތެޔޮ އުފުލާ ބޯޓެއްގައި ޖެހި ދޯންޏެއް އަޑިއައް ހިނގައްޖެ

ބ ކިހާދޫ ޓިވެކް ސެންޓަރުގެ 2018 އިގެ ދަސްވެނިވުން

ކިހާދޫގައި ހުންނަ ޓިވެކްއިން ދަސްވެނިވި 44 ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

ފޮޓޯ ގެލެރީ : ބ. އޭދަފުށީ ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު

ފޮޓޯ ގެލެރީ : ޓިވެކް ސެންޓަރުން ބ. ކިހާދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކެރިއަރ ޑޭގެ ހަރަކާތްތައް

ބ އޭދަފުށީގައި ޑްރައިވިން ޓެސްޓް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓްރެކް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ޓިވެކްއިން ތަމްރީން ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކެރިއަރ ޑޭއެއް ބާއްވައިފި

ބ އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި "ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ގެ ހަރަކާތް

ފޮޓޯ ގެލަރީ : ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކައުޓް އަދި ކަބްސްކައުޓް ކުދިން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

އޮޕްޓި ކެއަރއިން ބ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެގައި އައި ކޭމްޕްތައް ބާއްވަނީ

ކުޑަކުޑަ ހަންޓޭ - ބޮޑު އުންމީދެއްގައި

1 2 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52