މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1013 ލިޔުން

ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އޭދަފުށީގައި ޤާއިމްކުރި ފެން ޕްލާންޓުން އަންނަ ހަފްތާގައި ރަށަށް ފެން ދޫކުރަން ފަށަނީ

މެންދޫ ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަށް ބަދަލުގެނެސް އަންނަ ޖޫންމަހު އަމަލުކުރަން ފަށަނީ

ހަލާކުވިތާ 14 އަހަރު ފަހުން ކިހާދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރަން ފަށަނީ

ތަރައްޤީގެ މަގުގައި ރާއްޖެ ހޯދަމުންދާ ކުރިއެރުންތަކުގައި ޒުވާނުންގެ ޙިއްސާ ބޮޑުކުރާނަން - ނައިބު ރައީސް

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ!

ފެތުމުގެ ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް ބާއްވައިގެން ސްޕޯޓްސް ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރު ކުރެވިދާނެ - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު

ފުޓްބޯޅަ ޑިވަލަޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފެށުމުގެ ބޭނުމަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ އަޙްލާގީ އާ ޖީލެއް އުފެއްދުން

2019 ގައި އެންމެ އިސްކަންދޭނީ މަސްވެރިން ހޭލުންތެރިކުރަން - ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާރވް

އޭދަފުށީ ޓީމްގެ އަމާޒަކީ ގައުމީ ފެންވަރުގެ އާކުޅުންތެރިންތަކެއް ނެރުން - ކޯޗް ޒާހިދު

ބ.އޭދަފުށްޓަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގި މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީ ކުރާނީ ޕްރައިވެޓް ރޫމްތަކާއެކު އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެހެން- މިނިސްޓަރ އަމީން

ރަށްރަށުގެ އާބާދީއަށް އެކަނި ބަލައިގެން ޚިދުމަތްދޭ މިންގަނޑު، ބަދަލުކުރަންޖެހޭ- ހެލްތް މިނިސްޓަރ

ބަލިފަތުރާ ޖަނަވާރާއި ސޫފާސޫފި މަދުކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ- ހާޓްވިގް

މި އަހަރު ތެރޭގައި ފުޓްބޯޅަ ކޯޗުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ ކޯސްތައް ހިންގޭނެ. އެފް.އޭ.އެމް

ބ.އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފުޓްބޯޅަ "ސީ" ލައިސަން ކޯސްނިމިއްޖެ.

ބ. އަތޮޅުގެ ކުނީގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ކިހާދޫއިން ދޫކުރާ 27 ގޯއްޗަށް އެދި 49 ފަރާތާކުން ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

1 2 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51