ނަދީމާ ޙަސަން

97 ލިޔުން

އިހަވަންދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދިއްދޫގެ ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތު ނިމުމަކަށް ގެންނަނީ

ކުޅުދުއްފުށީގެ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ކޭޕީއެލްގެ ގެސްޓްހައުސް

ކޯވިޑް-19 އަށް އުލިގަމު ޓާސްކްފޯހުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރަނީ

ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުން ދެ ސްކޯލަރޝިޕެއް ތަޢާރަފް ކޮށްފި

ހަނިމާދޫ-ކޮޗިން ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ފަތުރުވެރިންނާއި ޢާއްމުންނަށް އުތީމު ގަނޑުވަރު ދައްކާލުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

މިއަހަރު ހޫނު މޫސުމުގައި އެންމެ ހޫނުގަދަވާނީ އުތުރަށް: މެޓް އޮފީސް

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ސްޕީޗް ތެރަޕީގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ނިންމާލެވޭނެ - އެމްޓީސީސީ

ހއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ކުޑަ ކުއްޖަކު އިމަރޖެންސީގައި މާލެ ގެނެސްފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުން

ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފުރާވަރު ކޭމްޕް ނިންމާލައިފި

ދިއްދޫއިން ޕްލާސްޓިކް ހުސްކުރުމަށް ނަމޫނާ ހަރަކާތްތަކެއް

ތުރާކުނު ޒުވާނުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ތަމްރީން ދީފި

ހއ ގެ ޒުވާނުންނަށް ލީޑަރޝިޕް ޓްރޭނިންގ ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގައިފި

މަހައް ގޮސް އުޅުނު ދޯންޏެއްގައި ހުއްޓާ މެޔަށް ތަދެއް އެރި ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

އިހަވަންދޫއަށް އުދަ އަރައި ރަށްގިރުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް އޮޑިހަރުގެތައް މޫދުތެރެއަށް

ކޮރޯނާވައިރަހަށާއި ހިމަބިއްސަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހއ އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރަތަމަފަހަރު އަތޮޅެއްގައި ފަށައިފި

« 1 2 3 4 5