ނަދީމާ ޙަސަން

25 ލިޔުން

ހއ އަތޮޅޫގައި ހުރި އާސާރީ ތަންތަން ހިމާޔަށް ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ގޯލްޑަން ޖުބުލީ އިންވިޓޭޝަން ކަޕް: އިހަވަންދޫ ސްކޫލުން ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި

މަނަފަރުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރުމަށް ނިންމައިފި

ދިއްދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހަލާކުކޮށްލި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށާފި

ދިއްދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބަރާތުގެ ހަމަ ނުޖެހުން ހިންގި ދެ ޓީމް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ހއ. ދިއްދޫ އިމިގްރޭޝަން އޮފީހުން ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރަން ފަށައިފި

ހޯރަފުށީގައި އަލަށްހެދި ޓަރފް ދަނޑު އަދި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ހުޅުވައި ދެއްވައިފި

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯރޓް ފެހި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ހއ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

ފޯރިގަދަ ފައިނަލް މެޗުތަކަކަށް ފަހު އިންޓަހައުސް ފުޓްބޯޅަ އަދި ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ނިމާލައިފި

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކޮށް ބޭރުގެ ފްލައިޓްތައް ގެނައުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު

އިހަވަންދޫ ބިންހިއްކުމަށް ސަރވޭ ކުރަން ފަށައިފި

ހއ ދިއްދޫގެ ވޯޓަރ ޕާކް ވަގުތީގޮތުން ބަންދު ކޮށްފި

އިހަވަންދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް ފުއްދޭނީ އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިގެން - ރައީސް ނަޝީދު

މައި ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނީ އެންމެފަހުގެ ޗެންޕިއަން ޖަންގަލް އަދި މާރަންދޫ ޔޫތް ސޮސައިޓީ

ދޯންޏެއްގެ ފަލްކާ ސާފުކުރަން އުޅެނިކޮށް ނޭވާލާން އުނދަގޫވެ ހާލުދެރަވި 2 މީހަކަށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

އެއްލައްކަ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ޓީނޭޖް ބޯއީސް އަދި ބްލެކް ޒިނޯ!

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑަޔަލިސިސްގެ ޚިދުމަށް ދޭންފަށައިފި

ހޮލިޑޭކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑަޒްލިން ރޯވާރސް ހޯދާއިފި

« 1 2