ނަދީމާ ޙަސަން

147 ލިޔުން

ކޯވިޑް-19 : ދިއްދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި މުޅިން އަލަށް ސްކޭންގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ކެލާގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރަން 14 ބިމެއް ބީލަމަށް

ކޯވިޑް-19 : ދިއްދޫން ހޯމްކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ކޯވިޑް-19: މުރައިދޫން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ އެރަށް މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތަށް

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ދިއްދޫގެ ކުނިގޮނޑު ސާފުކޮށްފި

މާކެޓް ނެތުމަކީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކެލައަށް އޮތް ހުރަހެއް

ކެލާގައި އިމާރާތްކުރާ ފެނަކަ އޮފީހުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމާއި ހަވާއެރުވުމާއެކު ދިއްދޫއަށް އީދެއް

ރައްޔިތުން އިންތިޒާރުކޮށްގެން ތިބި ކޮމަންޑޫ ބަނދަރު ނިމުމަކާ ގާތަށް

ޔޮޓްތަކާއެކު އުލިގަމު ފަޅުތެރެއަށް ހިތްޤާއިމުކަން

ކޯވިޑް-19 : ކެލައިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އުތީމު ގަނޑުވަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު ހުޅުވާލައިފި

ށ. ފޭދޫ ކުރީގެ ސްކޫލްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ފޯކައިދޫގައި ތަރައްގީކުރާ ބަނދަރު : ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދު

ސ. މަރަދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ފައިނު އާއި ކިނޮޅަހު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މުރައިދޫގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާ ނިޒާމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް އެތަކެއް ލުއިފަސޭހަތަކެއް

ރާއްޖޭގެ 70 ވުރެ ގިނަ ސަރަހައްދެއް ވަނީ ޙިމާޔަތްކޮށްފައި

ށ. ފޯކައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

« 1 2 3 4 5 6 7 8