ނަދީމާ ޙަސަން

129 ލިޔުން

ރާއްޖޭގެ 70 ވުރެ ގިނަ ސަރަހައްދެއް ވަނީ ޙިމާޔަތްކޮށްފައި

ށ. ފޯކައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އއ. އުކުޅަހުން ފަތުރުވެރިއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

"ޔޫތު ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރު" ބިނާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވާލައްވައިފި

ނ. ފޮއްދޫގައި އިމާރާތްކުރާ އައު އިންޖީނުގޭގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ހއ. ދިއްދޫގައި އިމާރާތްކުރާ އައު އިންޖީނުގޭގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ތަކަންދޫއަށް ބޮޑު މަހެއް ލައްގައިފި

ހއ. އަތޮޅުގައި ''ގެމެން ޕޯޓަލް'' ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކަށް ލިބުނު ބައޯސްފިއަރ ލަގަބު ދެމެހެއްޓޭނީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގުޅިގެން

މޮޅަދޫ ރައްޔިތުން ތަހައްމަލުކުރި ބަނދަރެއް ނެތުމުގެ ދަތިކަން ނިމުމަކަށް

ކޯވިޑް-19 : ދިއްދޫން ޕޮޒިޓިވްވި އެންމެން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ކޯވިޑް-19އަށް ފަރުވާދޭ ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް އަލުންފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި މީހުން ތިބިތޯ ބަލަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ: އެމްޓީސީސީ

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި އެލްޖީއޭގެ ''ގެމެން ޕޯޓަލް'' ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަނެއް، ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާ!

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އުތީމުގައި ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވާފި

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އަނެއްކާވެސް މޮނީޓަރިންއަށް

ހއ.ދިއްދޫގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

އިހަވަންދޫ އިންޖީނުގޭގެ އާ އޮފީސް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7