މަރިޔަމް ވަފާ

3038 ލިޔުން

ސީލައިފުން ފައިސާ އަތުލި މީހުން އެ އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައިފި

ސްޕެޝަލިސްޓު ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ވަރަށް ކާމިޔާބު

ސަޢުދީން ރާއްޖެއަށް 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ހަދިޔާކޮށްފި

ނޭޝަނަލް އެމްބިއުލަންސްގެ ޚިދުމަތް އަންނަމަހު ފަށަނީ

ދިވެހި ބަހުން މުޢާމަލާތް ނުކުރާ މުވައްސަސާތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ލ.ގަމު ގެއެއްގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

އަންހެނުން ބާރުވެރި ނުވެގެން އުޅެނީ ޤާނޫނު ނެތިގެން ނޫން، ތަންފީޒު ނުކުރެވިގެން - ޝިދާތާ

ސިއްޙީ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކާއިއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

ކަރަންޓު ކަނޑައިގެން ދިޔައީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން - ސްޓެލްކޯ

ބައިކް މޯލްޑިވްސްގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ބައިސްކަލް މުބާރާތް ނިންމާލާއިފި

ހުރަވީ ބިލްޑިންގގައި ހިންގަމުން އަންނަ އޮފީސްތައް އެހެން އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބަދަލުކުރި މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ވަނީ އިހުމާލުވެފައި - މިނިސްޓަރ އާތިފާ

ސްޕެޝަލިސްޓް 40 ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންކުރަނީ

ޑޮކްޓަރުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ޢިލްމީ ދިރާސާތައްކުރުން މުހިންމު - ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

އިންފްލުއެންޒާ ވައިރަހާއި ވެކްސިން އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށް؟

މާލޭގެ އިތުރު މަގެއް ދެކޮޅަށް ދުއްވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް އުދައަރާނެ

ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

ސިއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރީގެ މިނިސްޓަރުންގެ މަޝްވަރާ މުހިއްމު - ހެލްތު މިނިސްޓަރ

އައިޖީއެމްއެޗުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން ލަސް ދުވެއްޔެއްގައި

1 2 ... 125 126 127 128 129 130 131 ... 151 152