މަރިޔަމް ވަފާ

2936 ލިޔުން

ބުރިޖު ހުޅުވިތާ ހަމަސްވީއިރު، މިހާތަނަށް 167 އެކްސިޑެންޓް

މަފަންނު މަދަރުސާއަށް 35 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް

ބުލީ ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އުސޫލަކާއި، ދަރިވަރުންގެ ޞިއްޙަތު ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފި

ޒަކާތު ފަންޑުން އެހީ ހޯދުމަށް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ވާދޫއިން ރުއް ގެންދަނީ ހުއްދަ ހޯދައިގެން - ވާދޫ ކައުންސިލް

ކަލާފާނު ސްކޫލަށް 30 އަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން ޚާއްސަ ލަވައެއް ނެރެފި

ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން މާލެ ގެނައި ކުދިންގެ ޙާލު ނައިބު ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ތާޖުއްދީން ސްކޫލަށް 30 އަހަރު

ކުރިއަށްއޮތް 2 ދުވަހު މުޅި ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތައް ފެރީގެ ނިޒާމަކުން ގުޅާލައިފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ނެތުން، އިނގުރައިދޫގެ ތަރައްޤީއަށް އޮތް ހުރަހެއް - އެރަށު ޒުވާނުން

82 ރަށެއްގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދަން ފަށާނަން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް އާސަންދަ ލިބޭނެ - ރައީސް

ތެލަސީމިއާއާއި ކެންސަރު މަދުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް މިއަހަރު ކުރާނަން - ރައީސް

މުޖުތަމަޢުގެ ލާބަޔަށް އުރީދޫއިން ވަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައި - ނައިބު ރައީސް

2 މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ހުރިހާ ރޭމްޕެއް ހަދައި ނިމެނޭ

ވިލާ ކޮލެޖުގެ ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް ޔުނިވަރސަލްގެ ރިސޯޓްތަކުގައި އަމަލީ ތަޖްރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު

ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ކެންސަރު ޖެހުމުގެ އަލާމަތްތައް ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް ޢާއްމުވަނީ

އިމާރާތްކުރާ ތަންތަނުގައި ހުރި މައްސަލަތައް މިހާރު މަދު - މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ސަލާން ޖެހުމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން- ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ

1 2 ... 125 126 127 128 129 130 131 ... 146 147