މަރިޔަމް ވަފާ

2971 ލިޔުން

ބަހުގެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ނަމުގެ އައު ޤަވާއިދު ފޮތެއް ނެރެފި

ދިވެހި ބަހަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލު ދެނެގަންނަން އެބަޖެހޭ!

އާޓިފިޝަލް ބީޗުގެ މަސައްކަތް ފެށުން ލަސްވަނީ ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން - ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްްރީ

ފަސްޓް ރެސްޕޮންޑަރ މޮޓޯ ސައިކަލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ތައްޔާރުވެއްޖެ

ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީ ފަރުވާ ހަރުދަނާކުރުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން - ހެލްތު މިނިސްޓަރު

އަންހެނުންގެ ޚިދުމަތް ފާހަގަކުރުމަށް ދޭ ޚާއްސައެވޯޑު ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައިވެސް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަހެއް ޤާއިމުކުރެވިގެންދިއުމަކީ ކުރެވޭ ބޮޑު އުންމީދެއް- ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ޤާބިލު އަންހެނުން އެބަތިބި - ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރަންޖެހޭ- ރައީސް

3 ޤައުމަކުން ދިވެހިންނަށް ފަސޭހައިން އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ސްކީމެއް ތަޢާރަފުކޮށްފި

ތެލަށް ޖެހުން - ގަމާއި ފޮނަދުއަށް ދިމާވާ ބޮޑު މައްސަލައެއް

ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ ކުރިއަރުވަން އދ.އާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖެ ރަސްމީކޮށް އިންޓަނޭޝަނަލް ސޯލަރ އެލަޔަންސްގެ މެމްބަރަކަށް ވެއްޖެ

ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި އެންމެ މުހިންމީ ޢާއްމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން - ޔުމްނާ މައުމޫން

ހިމަންދޫ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ޙަވާލުކޮށްފި

އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު ދިވެހި ބަހުން ލިޔަން ކިޔަން އިނގެންޖެހޭ - އަލީ ވަހީދު

ހެލްމެޓު ނާޅާ ފަރާތްތަކާއި މެދު މިރެއިން ފެށިގެން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބޮކިތައް ލެޑު ލައިޓަށް ބަދަލުކުރަން ފަށައިފި

މާލޭ ރަސްފަންނުގައި މޫދަށް އެރޭ ސަރަޙައްދަށް ނަޖިސް ފެތުރިފައިވާތީ އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފި

ނަރުހުންނާއި ފޫޅުމައިންގެ ގޮތުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ މައްސަލަ ބަލަނީ

"ސެންޓަރ ފޯރ މެންޓަލް ހެލްތު"ގެ ދަށުން ނަފްސާނީ ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށަނީ

1 2 ... 123 124 125 126 127 128 129 ... 148 149