މަރިޔަމް ވަފާ

3011 ލިޔުން

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުޅުވައިފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ސްމާޓް ކްލާސްރޫމެއް ޤާއިމުކޮށް ޤައިދީން ތަމްރީންކުރަނީ

ފެން އިސްރާފުކުރުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާންމުވެފައިވަނީ ފެނުގެ މުހިންމުކަން އިހުސާސް ނުކުރެވޭތީ- މިނިސްޓަރ

ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަސް : "އެއްވެސް މީހަކު ބާކީ ނުކުރަމާ"

ދިވެހި ރުއް އިންދުމުގެ މަސައްކަތަށް ގްރީން ފަންޑުން އެހީވާނެ - އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރ

މިޔަރާއި މަޑީގެ ބާވަތްތައް ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ސަރަހައްދީ ބައްދަލުވުމެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވައިފި

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި އަޅާފައިހުރި ޑީވޯޓަރިން ހޮޅިތައް ނަގަން ފަށައިފި

މާލޭގެ 2 މަގެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މަގެއް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގައި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރަންޖެހޭ - އަލީ ނަޒީރު

މާލޭގައި ބޭނުންކުރަން ގެނައި ޓްރައިސިކަލްތައް މާލޭގެ ވެއްޓަކާ ނުގުޅޭ - ވެމްކޯ

ނިއުޒިލެންޑުގައި ދިން ޙަމާލާތަކުގައި އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް އަނިޔާވެފައެއް ނުވޭ- ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގައި އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނާ މީހާގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

މަސްވެރިންގެ ޕާރކްގައި ކްރޫޒް ލައިނަރ ޓާރމިނަލްއެއް އަޅަނީ

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ކުނި ފުނިޖެހުނަ ނުދޭނަން - ވެމްކޯ

ސޮނޭވާފުށީގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ އީކޯ ސެންޓަރުގައި ރޯވެ އަނދަނީ

ޓްރެފިކް ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް މިހާރުދަނީ މަދުވަމުން - ފުލުހުން

މިރެއިން ފެށިގެން ބުރިޖާއި ހައިވޭ މަތީގައި ހެލްމެޓު އެޅުން މަޖުބޫރުވާނެ

އަންހެން ސިފައިންނަކީ ދިވެހި އަންހެނުންނަށް ހުރި މިސާލެއް - ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް

ގެދޮރުވެރިކުރުވުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ފޯމު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ރައީސް އޮފީހަށް އެކަނި- ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނީ ފުލުހުންގެ މުވައްސަސާ ހަރުދަނާވުމުން - ހޯމް މިނިސްޓަރ

1 2 ... 126 127 128 129 130 131 132 ... 150 151