މަރިޔަމް ވަފާ

2936 ލިޔުން

ހެލްމެޓު ނާޅާ ފަރާތްތަކާއި މެދު މިރެއިން ފެށިގެން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބޮކިތައް ލެޑު ލައިޓަށް ބަދަލުކުރަން ފަށައިފި

މާލޭ ރަސްފަންނުގައި މޫދަށް އެރޭ ސަރަޙައްދަށް ނަޖިސް ފެތުރިފައިވާތީ އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފި

ނަރުހުންނާއި ފޫޅުމައިންގެ ގޮތުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ މައްސަލަ ބަލަނީ

"ސެންޓަރ ފޯރ މެންޓަލް ހެލްތު"ގެ ދަށުން ނަފްސާނީ ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށަނީ

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުޅުވައިފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ސްމާޓް ކްލާސްރޫމެއް ޤާއިމުކޮށް ޤައިދީން ތަމްރީންކުރަނީ

ފެން އިސްރާފުކުރުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާންމުވެފައިވަނީ ފެނުގެ މުހިންމުކަން އިހުސާސް ނުކުރެވޭތީ- މިނިސްޓަރ

ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަސް : "އެއްވެސް މީހަކު ބާކީ ނުކުރަމާ"

ދިވެހި ރުއް އިންދުމުގެ މަސައްކަތަށް ގްރީން ފަންޑުން އެހީވާނެ - އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރ

މިޔަރާއި މަޑީގެ ބާވަތްތައް ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ސަރަހައްދީ ބައްދަލުވުމެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވައިފި

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި އަޅާފައިހުރި ޑީވޯޓަރިން ހޮޅިތައް ނަގަން ފަށައިފި

މާލޭގެ 2 މަގެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މަގެއް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގައި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރަންޖެހޭ - އަލީ ނަޒީރު

މާލޭގައި ބޭނުންކުރަން ގެނައި ޓްރައިސިކަލްތައް މާލޭގެ ވެއްޓަކާ ނުގުޅޭ - ވެމްކޯ

ނިއުޒިލެންޑުގައި ދިން ޙަމާލާތަކުގައި އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް އަނިޔާވެފައެއް ނުވޭ- ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގައި އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނާ މީހާގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

މަސްވެރިންގެ ޕާރކްގައި ކްރޫޒް ލައިނަރ ޓާރމިނަލްއެއް އަޅަނީ

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ކުނި ފުނިޖެހުނަ ނުދޭނަން - ވެމްކޯ

ސޮނޭވާފުށީގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ އީކޯ ސެންޓަރުގައި ރޯވެ އަނދަނީ

1 2 ... 122 123 124 125 126 127 128 ... 146 147