މަރިޔަމް ވަފާ

3011 ލިޔުން

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް މިހާތަނަށް ބައްޓަންވެފައިވަނީ އެންމެ އެދެވޭގޮތަކަށް ނޫން - އެކްޓިން ސީޕީ

ކީ ސްޓޭޖް 1 ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ދިވެހި ބަހުން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމާމެދު މަޝްވަރާކުރަނީ

ވެލާ ރިސޯޓުގެ ފަރާތުން 3 ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ބޮޑު އެހީއެއް

އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތް ޕީއެސްއެމަށް އަލުން އަންނަނީ

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ހިލޭ ހެލްމެޓު ދޭ ޕްރޮގްރާމަށް ޢާއްމުންގެ ބޮޑުތަރުޙީބެއް!

ވ.ކެޔޮދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކޮމިއުނިޓީ އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ނިންމާލައިފި

"ޕޭޝަންޓް ސޭފްޓީ"ގެ 4ވަނަ ގްލޯބަލް މިނިސްޓީރިއަލް ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އަމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ހެލްމެޓު އެޅުން މަޖުބޫރު، ފިޔަވަޅު ނާޅަނީ އިތުރު ފުރުސަތެއް ދޭން - ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަލް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

އާންމުންނަށް ބެހުމަށް އިތުރު ހެލްމެޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެހީދޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަނީ

ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް މިހާރު މިދަނީ ބަލަމުން - އެންޑީއެމްއޭ

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކުކުރާ ވެހިކަލްތަކުގައި އަލުން ސްޓިކާ ޖަހަން ފަށައިފި

އޭޕްރީލް މަހު މެޑިކަލް ކޮލެޖުގައި ކިޔެވުން ފަށަނީ

އައު މަންހަޖުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ޙައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރަނީ

ޕާކިސްތާނުގެ މަނަވަރު ރާއްޖެ އައުމަށް އިންޑިއާއިން ހުރަހެއް ނާޅާ

ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ކަނޑައެޅި ވަޢުދުތައް ފުއްދައިފި

ތަޢުލީމީ ރޭހުގައި ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކާ ފައިހަމަކުރަން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ- މިނިސްޓަރ

"ދިވެހި ޤައުމު މިވަނީ، މިއިން ޒަމާނަކު ބޭނުން ނުވާވަރަށް އަޚްލާޤީ ރީތި ސިފަތަކަކަށް ބޭނުންވެފައި"

އަތުން ކުރެވުނު އިޙްސާސުން ޒާޔާ ކިޔައި ދިނީ ތާނައިން ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެއް

1 2 ... 127 128 129 130 131 132 133 ... 150 151