މަރިޔަމް ވަފާ

2961 ލިޔުން

ނިއުޒިލެންޑުގައި ދިން ޙަމާލާތަކުގައި އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް އަނިޔާވެފައެއް ނުވޭ- ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގައި އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނާ މީހާގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

މަސްވެރިންގެ ޕާރކްގައި ކްރޫޒް ލައިނަރ ޓާރމިނަލްއެއް އަޅަނީ

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ކުނި ފުނިޖެހުނަ ނުދޭނަން - ވެމްކޯ

ސޮނޭވާފުށީގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ އީކޯ ސެންޓަރުގައި ރޯވެ އަނދަނީ

ޓްރެފިކް ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް މިހާރުދަނީ މަދުވަމުން - ފުލުހުން

މިރެއިން ފެށިގެން ބުރިޖާއި ހައިވޭ މަތީގައި ހެލްމެޓު އެޅުން މަޖުބޫރުވާނެ

އަންހެން ސިފައިންނަކީ ދިވެހި އަންހެނުންނަށް ހުރި މިސާލެއް - ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް

ގެދޮރުވެރިކުރުވުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ފޯމު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ރައީސް އޮފީހަށް އެކަނި- ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނީ ފުލުހުންގެ މުވައްސަސާ ހަރުދަނާވުމުން - ހޯމް މިނިސްޓަރ

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް މިހާތަނަށް ބައްޓަންވެފައިވަނީ އެންމެ އެދެވޭގޮތަކަށް ނޫން - އެކްޓިން ސީޕީ

ކީ ސްޓޭޖް 1 ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ދިވެހި ބަހުން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމާމެދު މަޝްވަރާކުރަނީ

ވެލާ ރިސޯޓުގެ ފަރާތުން 3 ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ބޮޑު އެހީއެއް

އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތް ޕީއެސްއެމަށް އަލުން އަންނަނީ

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ހިލޭ ހެލްމެޓު ދޭ ޕްރޮގްރާމަށް ޢާއްމުންގެ ބޮޑުތަރުޙީބެއް!

ވ.ކެޔޮދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކޮމިއުނިޓީ އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ނިންމާލައިފި

"ޕޭޝަންޓް ސޭފްޓީ"ގެ 4ވަނަ ގްލޯބަލް މިނިސްޓީރިއަލް ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އަމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ހެލްމެޓު އެޅުން މަޖުބޫރު، ފިޔަވަޅު ނާޅަނީ އިތުރު ފުރުސަތެއް ދޭން - ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަލް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

1 2 ... 124 125 126 127 128 129 130 ... 148 149