މުޙައްމަދު ނައުރިފް

437 ލިޔުން

ށ ފީވަކުގައި ފެން ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތ.ބުރުނީ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މާޅޮހު ނަރުދަމާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތާއެކު ރައްޔިތުންނަށް އުންމީދު

ކިޔަވައިދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތްނަމަ މުދައްރިސެއްގެ ދައުރު އަދާ ނުކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ

ތުޅާދޫ 100 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ނިމޭނެ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް ދުވާފަރުގައި ހުޅުވައިފި

ވ.ތިނަދޫ އައު އިންޖީނުގެއިން ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

"ބަނދަރާއެކު އިޤްތިސާދީގޮތުން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ"

ރައްކާތެރި ފެނުގެ ނިޒާމަކަށް، އިންނަމާދޫ ރައްޔިތުން ކުރި އިންތިޒާރަށް ނިމުން

ކުޑަރިކިލު ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރ. ފައިނު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ރިވެޓްމަންޓް ޖަހަން ފަށައިފި

ލ.ގަމުގައި ސޯލާ ޕީވީ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ރ އިންނަމާދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޭދަފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ހުއްޓާ ވެއްޓުނު ފުލުހުންގެ މީހާ ނިޔާވެއްޖެ

ބ.ކުޑަރިކިލު ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ގޮއިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މައިހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

"ދޮންފަނު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މިމަހު ނިންމާލެވޭނެ"

ބ.މާޅޮހު ފެނާއި ނަރުދަމާ ހޮޅިއެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިމަސްތެރޭގައި ފަށަނީ

އޭދަފުށީގައި ޤާއިމްކުރި ޒަމާނީ ކުނިކޮށި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 21 22