މުޙައްމަދު ނައުރިފް

117 ލިޔުން

ކިހާދޫ ބަލިކޮށް އޭދަފުށި ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

ފަހު ވަގުތު ދަރަވަންދޫ މޮޅުވިޔަނުދީ ދޮންފަނުން ހިފަހައްޓައިފި

ފެހެންދޫއާއި ތުޅާދޫ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ

މާޅޮސް ކޮޅަށް 12 ލަނޑު ޖަހައި، ގޮއިދޫ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި

ބ.ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް: ހިތާދޫ ބަލިކޮށް ކިހާދޫ ސެމީއަށް

އުނދަގޫ މޮޅަކާއެކު އޭދަފުށި ސެމީ ފައިނަލަށް

ދޮންފަނު ބަލިކޮށް، ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކެންދޫ ހޯދައިފި

ތުޅާދޫ ބަލިކޮށް ކިހާދޫ ސެމީ ފައިނަލާ ގާތަށް

ކުޑަރިކިލު ބަލިކޮށް ގޮއިދޫ ސެމީ ފައިނަލާއި ގާތަށް ޖެހިލައިފި

ހިތާދޫއިން ފަހު ވަގުތު ފެހެންދޫ މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފި

އޭދަފުށިން މާޅޮސް ކޮޅަށް 11 ލަނޑު ޖަހައިފި

ފެހެންދޫއާއި ކިހާދޫގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރުވެ، ގްރޫޕް ސީ ގެ ފޯރި ގަދަވެއްޖެ

ބ.ފުޓްބޯޅަ ޗެލެންޖްގައި މާޅޮސް އަތުން ކުޑަރިކިލަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ތުޅާދޫއާއި ހިތާދޫގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ

ގޮއިދޫ ބަލިކޮށް ބ.ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖްގެ ފެށުން އޭދަފުށިން ރަނގަޅުކޮށްފި

ލަނޑާ ގިރާވަރުން ބ.އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ޖުލައި 1ގަ

ސަމާލުވޭ ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދަ އަރަމުންއެބަދޭ

އޭދަފުށީގެ މަގުތަކުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ކެންދޫ މަގާންފުޅު، ނެތިދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައި!

ޓިވެކްއިން ހިންގި ދެވަނަ ކޯހުން ދަސްވެނިވި 48 ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

« 1 2 3 4 5 6