މުޙައްމަދު ނައުރިފް

195 ލިޔުން

ކޯވިޑް19 - އޭދަފުށިން 70 ސާމްޕަލް ނަގައިފި

ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި އާއްމު ވިޔަފާރިތައް އޭދަފުށީގައި ހުޅުވާލައިފި

އޭދަފުށިން ގެބުނު ކުއްޖާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންނަނީ، ކުއްޖާގެ ޙާލު ސީރިއަސް

ކޮވިޑް 19 އަށް ބ. އަތޮޅުގެ އާންމުނާ ރިސޯޓްތައް ހޭލުން ތެރިކުރަނީ

ކުނިނައްތާލަން ޒޯން 2 ގައި ހެދިސެންޓަރުގެ ޖާގަކުޑަވެ ޙައްލެއް ނުލިބި

ކުނި ނައްތާލުމާގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބ. އޭދަފުށީގައި

އޭދަފުށިން ދޫކުރާ ގޯއްޗަށް 664 މީހުން ފޯމް ހުށަހަޅައިފި

ބ. މާޅޮހު ގޮޑުދޮށް ގިރައި ނާޒުކު ޙާލަތަކަށް ހިނގައްޖެ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އީކޯ ސެންޓްރޯ ބ.މާޅޮހުގައި ހުޅުވައިފި

ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ކުނީގެ މައްސަލަ: ރައީސް ނަޝީދު

ބ. މާއްޑޫ ބެލެހެއްޓުން އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ދަށަށް

ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ކުލަބު އޭދަފުށިން މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރަނީ!

ސާންތި އާއެކު އޭދަފުށީ ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

އައު އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އޭދަފުށިން ގޯތި ދޫކުރަން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ ކޯޗަކަށް ސާންތީ ހަމަޖައްސައިފި

ބ.ފުޅަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ އަމާޒަކީ 10000 ފަތުރުވެރިން - ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވް

އެކްސިޑެންޓުގައި އަޑިއަށް ދިޔަ ޑިންގީ ފެނިއްޖެ

ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓްގައި ގެއްލުނު ނަޞްރުﷲގެ އެންމެ ފަހު ކޯލް ލިބުނީ އަންހެނުންނަށް!

ތުޅާދޫ ފެހިކުރުމުގައި ކިހާދޫގެ އެހީތެރިކަން

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10