މުޙައްމަދު ނައުރިފް

393 ލިޔުން

ބ.ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވަށް 10 އަހަރު، މުސްތަޤުބަލު އޮތީ ކިހިނެއް؟

ފެހެންދޫ ބަނދަރަށް އަރާ ފޭބުމަށް ހަދާ ބްރިޖް ސްލެބްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޭދަފުށީގައި އޮތް ކާފިއުގެ ހާލަތު އުވާލައިފި

ޔުނެސްކޯއަށް 50 އަހަރުފުރޭ ހާއްސަ އެގްޒިބިޝަނަށް ބ.އަތޮޅު ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް

އޭދަފުށި މޮނީޓަރިންގައި އޮންނަތާ ދެމަސް، ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން އަދިވެސް ބޭނުންވޭ!

ބ.އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އޯގަސްޓް މަހު ފަށަނީ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މައި ހޮޅި ހިތާދޫގެ ބޮޑުބައެއްގައި އަޅާ ނިމިއްޖެ

ބ.އޭދަފުށީގައި އަނެއްކާވެސް ކާފިއު ވަގުތު އިތުރުކުރަނީ

ލަންދޫ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހު ނިމޭވަރުވާނެ: ކައުންސިލް

ކުޑަރިކިލު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ލަސްވަނީ ސާމާނު ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން: ހޯގާޑު

ބ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފަތުރުވެރިކަން ތައާރަފުކުރަން ބޭނުން - މިނިސްޓަރ

ބ.އަތޮޅަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ތުޅާދޫ ޔޫސުފް މޫސާ ނިޔާވެއްޖެ

އޭދަފުށި މަގުހެދުން : 96 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

މަޑުއްވަރީ ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށިލުމަށް ގައު އަތުރާ ނިމިއްޖެ

ދަރަވަންދޫގައި ހަދާ އިމަރޖެންސީ މެޑިކަލް ސެންޓަރަކީ އިންޑިޔާއާއި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ގުޅުމަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް

ފެހެންދޫ ބަނދަރަށް އަރާ ފޭބުމަށް ހަދާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޭދަފުށި ކޯވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ކެންދޫން ބަލި ފެނި މޮނީޓަރިންއަށް

ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހުވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ - މެޓް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 19 20