މުޙައްމަދު ނައުރިފް

728 ލިޔުން

ށ.ގޮއިދޫން މިހާތަނަށް 30 ޓަނުގެ ކަރާ ބޭރުކޮށްފި

މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން، ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް

ހިތާދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާއެކު ލަފާފުރުމުގެ ލުއިފަސޭހަކަން

އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި މާފަރުން ދައްކަނީ ނަމޫނާ

ކަމަދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުން: އުމްރާނީގޮތުންނާއި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރަން ފަހި ފުރުސަތެއް

"މަގޭ ކައުންސިލް އެޕް" ކައުންސިލްތަކަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑުލުޔެއް

ރަސްމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުތެރޭ ނިމޭނެ

ކައުންސިލްތައް މިހާރަށްވުރެ ކުރިއަރާނީ ފަރުދުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށްގެން: އަފްޝަން

ފެނުގެ ނިޒާމާއެކު އިރުވައި މޫސުމުގައި މާކުރަތު ފެނަށް ޖެހުން ނިމުމަކަށް

މާޅޮހު ރަށްގިރުމުގެ ޒަމާންވީ މައްސަލައަށް ހައްލު ގެންނަނީ

މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މާއުނގޫދޫ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުން އެމްޓީސީސީއަށް

މާޅޮހު ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއަށް

މާޅޮހުގެ އިޤްތިޞާދާ ގުޅިފައި އޮތް ފެނާ ނަރުދަމާ ނިމުމަކާ ގާތަށް

އަންބާރާއަށް ގެއްލުން ދީފައިވަނީ ރިސޯޓް ހަދާ ކުންފުންޏަކުން ނޫން، ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެ: އީޕީއޭ

ތުޅާދޫގެ މަގަކަށް ޝަހީދު ހުސެއިން މުހައްމަދުގެ ނަން

ޝަހީދެއްގެ ހަށިގަނޑުން ބިމަށްޖަހާ ލޭތިއްކަކީ ގައުމިއްޔަތު އުފެދި، އާރާސްތުކޮށްދޭ ގަހެއް: ޝާހިދު

ކަމަދޫ ނަރުދަމާ ކޮޅުތައް ގެތަކަށް، މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ފެންހޮޅި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މިސްރާބުވެސް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައާ ދިމާލަށް

ދަރަވަންދޫ އެއަރޕޯޓާއެކު އަންނަން ޖެހޭ ތަރައްޤީ ގެންނަނީ މިސަރުކާރުން: ކައުންސިލް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 36 37