މުޙައްމަދު ނައުރިފް

97 ލިޔުން

ދެމަސްދުވަހު ތެރޭގައި ބ.ކެންދޫގެ 15 މީހަކު ޑެންގީއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އޭދަފުށީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި ހާނީއްކަވީ މީހުން އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެއަށް

އޭދަފުށީގައި ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ މަންތާ މޫސުން ފެށިއްޖެ!

އަންހެނުންފުށިން މިފަހަރުގެ ރޯދައަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް ނުނެރެވޭނެ - ގަމީރާ

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އެއްވިއުގަ އަކުން ގުޅާލުމާބެހޭ، ބ.އަތޮޅު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފި

ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި، ބައްޓޭ ކައިވެނިކޮށްފި

އޭދަފުށީ ޕޯސްޓް އޮފީސް ފަޅާލައި 1500 ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

ކުޑަރިކިލު ބަނދަރުގެ ދަތިކަން - ރަށަށް ލަފާފުރުމުގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް

އޭދަފުށީ އެސްޓީއޯ ފިހާރަ ރޭގަނޑުވެސް ހުޅުވާގޮތައް ނިންމައިފި

ސިއްހީ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަން އެއްވިއުގައަކުން ގުޅާލުމާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބ.އަތޮޅުގައި

ބ.އަތޮޅުގައި ވެލާ އޮޕަރޭޝަންކޮށް ފަރުވާދެނީ!

ކައުންސިލްތައް ފުރިހަމައަށް ހިންގުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުން ލިބިދޭންޖެހޭ ބާރުތައް ފުރިހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ- އެލްޖީއޭ

ކައުންސިލް ތަކުގެ ރައީސުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް ޚާއްޞަ މަހާސިންތާއެއް ބ އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

މަންޓާ އެއަރގެ ދަތުރުތައް ދަރަވަންދޫއަށް ފަށައިފި

އޭދަފުއްޓަށް ދިމާވި ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

އޭދަފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

"ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން މިއަހަރު ހައްލުވާނެ"

އޭދަފުއްޓަށް މީހުން ބަދަލުކުރިތާ 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ހަނދާނީ މޮނިއުމަންޓްއެއް ހުޅުވައިފި

އޭދަަފުއްޓަށް މީހުން ބަދަލު ކުރިތާ 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް މާދަމާ ރޭ ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު

« 1 2 3 4 5