މުޙައްމަދު ނައުރިފް

341 ލިޔުން

އޭދަފުށީގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ދޭން ފަށައިފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ދަރަވަންދޫ ޖިމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހަދިޔާކުރަނީ

ބ.ދަރަވަންދޫގައި އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒެއް ހުޅުވައިފި

ކެންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިމަހު ފަހުކޮޅު

ދަރަވަންދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު، ރައްޔިތުންގެ އެންމެބޮޑު އުންމީދު

ކެނެޑާ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ޞިއްހީ ދާއިރާއަށް އެއްމިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއްދީފި

ބ.އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކުން 5 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އޭދަފުށިން ގޯތި ދޫކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

ފަރުވާއަށްފަހު ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޯވިޑް ފެސިލިޓީން 15 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ނެތި ކަމަދޫ ރައޔިތުން އުފުލި ތަކުލީފް ނިމުމަކަށް

މާޅޮހުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އަންނަމަހު ފެށޭނެ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

1

ބ.ކިހާދޫ ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދަނޑުވެރިކަމުން ޙާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ އަދި ހާސިލެއް ނުވޭ: ގަމީރާ

އއ.މާޅޮހުގައި ހާއްސަ އެޙީއަށް ބޭނުންވާ ކުޑަކުއްޖަކު މޫދަށް ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

އޭދަފުށިން އިތުރު 2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް، ޖުމްލަ އަދަދު 3 އަށް

ބ. އާބާދީ މަދު ރަށްތަކެއް، ހިނގާ މަޝްރޫއުތައް މަދެއް ނޫން

1

ބ.ދޮންފަނު ބަނދަރުހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވޭމަންޑޫ ކަރަންޓް މައްސަލައަށް މިރެއަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ލިބޭނެ: ފެނަކަ

ބ.ގޮއިދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1

ދައުލަތުން ބަލަހައްޓާ ކުދިންނާމެދު މުޖުތަމަޢު ދެކޭގޮތް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ - ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17 18