އީމާން ޝަފީޤް

208 ލިޔުން

އިލާންއަށް ޓުވިޓަރ ވިއްކާލަން އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ

އިންޑޮނޭޝިޔާއިން ޕާމް އޮއިލް އެކްސްޕޯޓުކުރުން މަނާކުރުން: ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް އަނެއްކާވެސް ލޮޅުން

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ޢުމްރާއަށްދާ މީހުން ގިނަވެ، ޕެކޭޖުތަކުގެ އަގު މައްޗަށް

ގޫގުލްގެ ޕްރޮޑަކްޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެފްރިކާއަށް

ކަރަންޓަށް ބޭނުންވާ ހަކަތައިގެ %20 ފިލިޕީންސަށް އުފެއްދެން އެބައޮތް

ލުފްތަންސާގެ ބައެއް ދަތުރުތަކުގައި ކޭޓަރިން ޚިދުމަތް ހުއްޓާލަންޖެހިއްޖެ

ޖަޕާނުން ރަޝިޔާއާއެކު މަހުގެ ވިޔަފާރި ކުރާނެ!

މަރސީޑީޒް ބެންޒްގެ އައު އިލެކްޓްރިކް އެސްޔޫވީ މިއަހަރު ބާޒާރަށް

މިވަގުތު ޗައިނާގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރިއަށް ކޮންމެހެން މުހިއްމު

ނެޓްފިލިކްސް ބަލާ މީހުން މަދުވެ، ޕެކޭޖްތަކުގައި އަގުތައް ބަދަލުކުރަނީ

ކުންފުނި ވިއްކުން ހުއްޓުވަން އުޅޭތީ މަސްކްގެ ނުރުހުން ޓުވިޓަރ ބޯޑަށް

ސިންގަޕޫރުގެ ވައިގެ ދަތުރުތަކަށް ކުރު މުއްދަތެއްގައި ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

ލޮނުރަހަ ގަދަކޮށްދޭ ޗޮޕްސްޓިކްސް: ޖަޕާނުގެ މޮޅު އުފެއްދުމެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކާރުގެ އެވޯޑް ހަންޑޭ އެސްޔޫވީއަކަށް

ވެއްޓުނު ވައްތަރުގެ ބޮއިންގ ބޯޓުތައް އެނބުރި އުދުހުމަށް

ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ޗައިނާގެ ބައެއް އުފެއްދުންތައް މަދުވުމާއި ދިމާލަށް

ފޮރެކްސް ރިޒާވް ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ނޭޕާލުން އެދެނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ އެހީއަށް

ނޭޕާލުން މުދާ އެތެރެކުރާ މިންވަރު ލިމިޓްކޮށްފި

ޢަރަބިކަރައިގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރު މިއަހަރު ފެންނަނީ ތިޔާގިކޮށް

ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ރަޝިޔާގެ އެއަރލައިންތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11