އީމާން ޝަފީޤް

208 ލިޔުން

އެޕްލިކޭޝަނެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުލަ ބަދަލުކުރެވޭ ކާރެއް ބީއެމްޑަބްލިޔުއިން ތަޢާރަފްކޮށްފި

އިންޑޮނޭޝިޔާއިން ބޯޓުދެލި ބޭރުކުރުން މަނާކުރިކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް، އެދެންފަށައިފި

ފިލިޕީންސްގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން އަލުން ޚިދުމަތަށް

ވޮލްވޯ ކުންފުނީގެ "ހޭންޑްސް ފްރީ ޑްރައިވިން" ޓެކްނޮލޮޖީ މިއަހަރު ޓެސްޓުކުރަނީ

އިންޑޮނީޝިޔާގައި ބޯޓުދެލި އެކްސްޕޯޓްކުރުން މަނާކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ މާދަމާ

އިންޓެލްއިން ގޭމަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގްރެފިކް ޗިޕެއް

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގައި މޭވާ އާއި ތަރުކާއި ބަންދުކުރުން ފަރަންސޭސިވިލާތުން މަނާކޮށްފި

އެއަރ އޭޝިއާގެ ނަން، "ކެޕިޓަލް އޭ"އަށް

އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް - އޮޕެކް ޕްލަސް

ސުއޭޒް ކެނަލަށް މިދިޔަ އަހަރު ރިކޯޑު އާމްދަނީއެއް

އިންޑޮނޭޝިޔާއިން ބޯޓުދެލި އެކްސްޕޯޓުކުރުން ވަގުތީގޮތުން މަނާކޮށްފި

3 ޤައުމަކާއެކު އެމެރިކާއިން ވިޔަފާރި ގުޅުން ކަނޑާލައިފި

ނާސާގެ މަސައްކަތަށް ދޭ އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރަން އެމެރިކާއިން ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ޓެކް އެގްޒިބިޝަން، އަންނަ ހަފްތާގައި

ގިނަ ޤައުމުތަކުން ބައިވެރިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ 6ވަނަ ގޭސް ޓު ލިކުއިޑް ޕްލާންޓް، އުޒްބަކިސްތާނުގައި ހުޅުވައިފި

2021އާއި 2022ގައި އިތުރުވާ ރެމިޓެންސްގެ %63 އޭޝިޔާ ޕެސިފިކުން

ވޫލް އެތެރެކުރުމަށް ޗައިނާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާ އިތުރުކޮށްފި

ވެހިކަލްތަކުގެ އިންޖީނުގައި އަލިފާންރޯވާ މައްސަލަ އެމެރިކާއިން ބަލަނީ

ވިއެޓްނާމުގެ ސިނާޢީ އުފެއްދުންތެރިކަން 5 އިންސައްތަ އިތުރު: އެކްސްޕޯޓު މައްޗަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11