އީމާން ޝަފީޤް

208 ލިޔުން

ފިޔަވަޅުތަކާއެކުވެސް ސްބާބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށްފި

ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ދަށަށްދާނެ: އައިއެމްއެފް

އެމެރިކާގައި ތަކެތީގެ އަގު %8 މައްޗަށް

ބޯޓުތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފުރޭނެގޮތް، އދ.ގެ ޝިޕިންގ އޭޖެންސީން ހޯދައިދެނީ

ފާއިތުވި 3 ހަފްތާތެރޭގައި ރޫބަލްގެ އަގު 32 އިންސައްތަ ދަށަށް

ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް ޔޫއޭއީން ތެދުވުމުން، ތެލުގެ އަގު ދަށަށް

އިތުރު އެހީގެ ގޮތުގައި ޔޫކްރެއިނަށް އައިއެމްއެފުން 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ބެލެރޫސްގެ ބޮޑެތި ބޭންކުތަކަށް ފިޔަވަޅުއަޅައިފި

ލަންޑަން މެޓަލް އެކްސްޗޭންޖަށް ޝޮކެއް، ނިކެލްގެ ވިޔަފާރި މެދުކަނޑާލައިފި

ވޯލްޑް ބޭންކުން ޔޫކްރެއިނަށް 723 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ރަޝިޔާއިން ތެޔޮ ގަތުން ހުއްޓާލުމަށް އެމެރިކާއިން ނިންމައިފި

ރަޝިޔާއަށް އެހީތެރިވެދީގެން މިދިޔަ ހަފްތާގައި 91 ވިޔަފާރިއެއް ބްލެކް ލިސްޓަށް

ރަޝިޔާއިން ތެޔޮގަތުން ހުއްޓާލައިފިނަމަ ދެގުނައަށް އަގު އުފުލިދާނެ

މާސްޓަރ ކާޑާއި ވިސާގެ ޚިދުމަތުން ރަޝިޔާ ބޭރުކޮށްލަނީ

ހަނގުރާމައަށްފަހު ޤައުމު އާރާސްތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު މިހާރުއްސުރެ ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން: ޒެލެންސްކީ

މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތުގައި އެހީތެރިވެދޭތީ އީލޯން މަސްކަށް ޒެލެންސްކީގެ ޝުކުރު

ރަޝިޔާގެ ޤައުމީ އެއަރލައިނުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުތައް މުޅިން މެދުކަނޑާލަނީ

ގޮދަނާއި ޒުވާރީގެ ބާޒާރަށްވެސް ހަގުރާމައިގެ އަސަރު

ރަޝިޔާގެ ޢާއްމުންނަށް ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ދޮރުތައް ބަންދުވަމުންދިއުމުގެ ކަންބޮޑުވުން

ތެލުގެ އަގު އުފުލި ފީފާއެއް 116 ޑޮލަރަށް، މަޢުދަނުގެ އަގުވެސް އުފުލެނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11