އީމާން ޝަފީޤް

208 ލިޔުން

އެމެޒޯންއިން ހުރިހާ ޤައުމެއްގެ ވިސާ ކާޑު ބަލައިގަންނާނެ

އެފްރިކާގެ 6 ޤައުމެއްގައި ކޯވިޑް ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަދީފި

އެންޑްރޮއިޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ

ސިންގަޕޫރު އެއަރލައިންސްއިން ހޮންކޮންގއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ބާލީ، ފަތުރުވެރިންނަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތްތަކުގައި އެޤައުމެއްގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރުން އިތުރުކުރުމަށް އިންޑޮނޭޝިއާއިން ގޮވާލައިފި

22 އަހަރުތެރޭ ދެކުނު ކޮރެއާގައި އެންމެ ގިނަައިން ވަޒީފާ އިތުރުވީ މިދިޔަމަހު

ދެ އެއަރލައިނަކުން ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ތަފާތު ތެލެއް ބޭނުންކުރަނީ

އިންޑިއާގެ ލައިފް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ވިއްކަނީ

ޑިމާންޑް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލެނީ

ކާރު ރޭހުގައި އިންސާނުންނަށްވުރެ ކުރީގައި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް އެޖެންޓެއް

މެލޭޝިއާގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރަން ފަށައިފި

ސެމްސަންގް އެސް 22 ސީރީޒް ބާޒާރަށް ނެރެފި

ކޮކާކޯލާއިން ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ގޮތަކަށް އުފެއްދުންތައް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމައިފި

2 އަހަރަށްފަހު ސިންގަޕޫރު އެއަރލައިންސްއިން ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލައިފި

ސިންގަޕޫރުގައި ޖީއެސްޓީ ނަގާ މިންވަރު އިތުރުކުރަނީ

އޫބާގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަށްޖެހިލައި، ފައިދާ ހޯދަން ފަށައިފި

"ފްލެޝް ސްޓޯރޭޖް" މަދުވެދާނެކަމަށް ވެސްޓަން ޑިޖިޓަލްއިން ބުނެފި

އެމެޒޯންގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 2 ގުނަ ބޮޑުކުރަނީ

ޖަޕާނުން އެތެރެކުރާ ދަގަނޑުން އެމެރިކާއިން ނަގާ އިމްޕޯޓް ޓެކްސް އުވާލަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11